aidin salih sade hayat / Aidin Salih Kitapları ve Fiyatları - Trendyol

Aidin Salih Sade Hayat

aidin salih sade hayat

DR. A&#x;D&#x;N SAL&#x;H'&#x;N SOHBETLER&#x;NDEN 01

Dr. Aidin Salih'in y&#x;l&#x;nda yapt&#x;ğ&#x; bir sohbette tutulan notlar&#x; sizlerle paylaş&#x;yoruz.

Kardeşlerim, ben Özbekiztan'dan geldim. Orada bir Albay vard&#x;, ihtilal yapt&#x;, idama mahkum edildi.

Ertesi gün idam edilecek, o eşine boğaz&#x;n&#x;n ağr&#x;d&#x;ğ&#x;n&#x; söylüyor. Eşi de ona, ertesi gün idam edilecek

adama karbonatla gargara yap diyor.

Sizler bana o hastal&#x;k nas&#x;l geçer bu nas&#x;l geçer diye soruyorsunuz. Ben sizlere başka bir şey

anlatmak istiyorum. Yediklerinizi içtiklerinizi değiştirmezseniz, ilaçlar&#x; kullanmay&#x; b&#x;rakmazsan&#x;z

yak&#x;n zamanda sizde kendi kendinizi idama mahkum edeceksiniz.

Nano, gen teknoloji ve şeytani yöntemler ile yeni ilaçlar yap&#x;l&#x;yor. Bu ilaçlar kanseri iyileştirecek,

menapozu düzeltecek denilecek, hepiniz bu ilaçlara koşacaks&#x;n&#x;z. Ve bu ilaçlar hepimizi insanl&#x;ktan

ç&#x;karacak. O küçücük ilaçlar birer varl&#x;kt&#x;r. Sizler bu varl&#x;klar&#x;n vücudunuza yerleşmesine izin

veriyorsunuz. Bu küçücük ilaçlar (nano parçac&#x;klar) ile bütün insanlar&#x; yönetilmek üzere merkezi bir

bilgisayara veya beyne bağlayacaklar.

Çin'de yeni küçücük nano parçac&#x;klar, ilaçlar üretildi. Bütün bu ilaçlar nano teknoloji ile üretilip

insanl&#x;ğ&#x; Deccal'in yönetimine haz&#x;rl&#x;yor. Herkes kendini Deccal'den korumal&#x;.

(Dinleyicilerden birisi menapoz hakk&#x;nda sorar) Kad&#x;nlar hiç hissetmeden menapoza girmeli, bir

sorun varsa hemen oruç tutulmal&#x;, hacamat yapt&#x;rmal&#x;.

Her kad&#x;n, her erkek, her çocuk oruç tutmal&#x; mutlaka! Yaşl&#x;lar 1 günden gençler hemen 3 günlük ile

başlamal&#x;. Yetişkinlerden iman&#x; tam, namaz&#x; devaml&#x; k&#x;lanlar hacamat&#x; öğrenmeli. Çünkü insanlar

çok fazla.

Televizyonu izlemeyin, evlerden kald&#x;r&#x;n. Bütün televizyon dizileri insanlar&#x; programl&#x;yor. Bilgisayara

oyunlar&#x; ile çocuklar Deccal'e kurban ediliyor.

(Eczac&#x; bir han&#x;m sinüzit hakk&#x;nda soruyor) Sinüzit hiç bir şey değil. Oruçlarla hemen geçer. (Eczac&#x;

han&#x;m, sinüzit ilaçlar&#x;n&#x; yan etkilerinden dolay&#x; kullanmad&#x;ğ&#x;n&#x; söylüyor. Ayd&#x;n han&#x;m: Peki kendin

alm&#x;yorsun, insanlara niye sat&#x;yorsun diyor. Han&#x;m mesleğinin bu olduğunu söylüyor. Ayd&#x;n han&#x;m

k&#x;z&#x;yor, "O meslek seni haram götürüyor" diyor.)

Allah 18 bin alemi ve varl&#x;klar&#x; yaratt&#x;. Her varl&#x;ğa devaml&#x; ve mecburi zikir verdi. Sadece insana

seçme hakk&#x; verdi. Sadece insan mecburi zikir etmiyor. &#x;nsana da seçme hakk&#x;na sahipsin ama

sorar&#x;m dedi. Eski ilaçlar insan&#x; zikirden al&#x;koyard&#x;. Kur'an-&#x; Kerim'de nice namaz k&#x;lanlar vard&#x;r,

onlar&#x; namazlar&#x; boşad&#x;r der. Bütün modern ilaçlar haramd&#x;r. Çünkü şeytani ürünlerdir, ben bundan

kesinlikle eminim.

Amerika'da, &#x;ngiltere'de hayvanlar klonlan&#x;yor ve bu hayvanlar&#x;n etleri Türkiye'ye geliyor. Sizler bu

ürünleri yiyorsunuz, haberiniz yok. Bütün pastane ürünleri, yağl&#x; ürünler hepsi şeytani, haram

ürünlerdir. Haram yiyen namaz k&#x;labiliyor mu, normal düşünebiliyor mu? Fakirullah Hazretleri

(Erzurumlu &#x;brahim Hakk&#x; Hz.'nin hocas&#x;) kendi yetiştirip yiyordu. Onun zaman&#x;nda böyle bir şeye

gerek yoktu. Onun böyle yapmas&#x; bizlere örnek olmak istemesindendir.

Öyle bir zamanday&#x;z ki sadece kendi elinizle ilaç yapacaks&#x;n&#x;z. Çünkü aktar&#x;n satt&#x;ğ&#x; şeyin nerden

geldiğini ne satan biliyor ne biz biliyoruz. &#x;srail'den mi geliyor, hangi ülkeden geliyor, ahir

zamanday&#x;z. Kendi elinizle yabani otlar toplay&#x;n, bununla ilaç yap&#x;n.

Kan vermeyin, tahlil yapt&#x;rmay&#x;n. Çünkü &#x;slam ülkelerinde çeteler var. Tahlil için kan veriyorsunuz,

monash.pw 1bu tahlilden bütün organlar&#x;n, vücudun durumunu ç&#x;kar&#x;yorlar.

Büyük kliniklerde tahlillerde doktor sizden iki şeyin tahlilini ister ama onlar bütün vücudu tahlil

ederler ve sonuçlar&#x; yurtd&#x;ş&#x;na gönderiyorlar. Biliyorsunuz "&#x;man Geni" bulundu, bu tahlillerde

iman geni var m&#x; yok mu bak&#x;l&#x;yor. Ama iman geni üzerine hiçbir şey etki edemez, asla

değiştirilemez.

Korunmak için, daima abdestli olmak, zikir yapmak, oruç tutmak, kan ald&#x;rmak (hacamat ve

sülükler ile), haram yememek (bütün haz&#x;r g&#x;dalar ve ilaçlar haramd&#x;r) gerek. Abdestli insan&#x;n

üzerine d&#x;şardan hiçbir şey yap&#x;lamaz.

Türkiye'de her türlü g&#x;dada şeker yerine tatland&#x;r&#x;c&#x; kullan&#x;l&#x;yor. Glikoz, fruktoz ve aroma

kullan&#x;l&#x;yor. Bunlar&#x; şeytani ürünlerdir ve insan bunlar&#x; hazmedemez.

Sentetik insülin kullanan insanlar çok kötü durumda. Haz&#x;r yiyecekler, TV, müzik, lazer tedavisi,

ilaçlar, bütün vitaminler, homeopati ilaçlar&#x; bunlar&#x;n hepsi insanlar&#x; programlamaya yönelik,

bilinçlerini ele geçirmeye yönelik kullan&#x;l&#x;yorlar.

&#x;ngiltere'de küçük çipler üretiliyor derinin alt&#x;na konuluyor. Bu çipler ile insanlar uzaktan yönetiliyor.

Art&#x;k onlar insan değil, bilgisayarlaşm&#x;ş robotlar, insanl&#x;ktan ç&#x;km&#x;şlar.

Peki amaç ne; Adem'i yaratt&#x;ğ&#x;nda Allah'a, şeytan şöyle dedi: Ben onlara önlerinden, arkalar&#x;ndan,

yukar&#x;dan, aşağ&#x;dan, sağdan, soldan yaklaş&#x;p yoldan ç&#x;karacağ&#x;m. Ve k&#x;yamete kadar da bu konuda

izin al&#x;yor.

O şimdi Allah'a ispat etmeye çal&#x;ş&#x;yor, bak sen kimi bana tercih ettin demeye çal&#x;ş&#x;yor. Amaç asla

insan&#x; öldürmek değil, yoldan ç&#x;karmak, rezil etmek, yalvartmak, kendisine muhtaç k&#x;lmak. Sizler

zaten bunu yap&#x;yorsunuz. &#x;laçlar&#x; bol bol kullan&#x;yorsunuz, yapt&#x;ğ&#x;n&#x;z işler haram, haram yiyecekler

al&#x;yorsunuz.

&#x;nsanlar art&#x;k çikolatay&#x;, pepsiyi seviyorum diyor. Soruyorum inciri, üzümü sevmiyor musun, hay&#x;r

diyor. Bunu söyleyen büyük bir cemaatin baş&#x;. Şeytani ürünleri seviyor, cennet meyvelerini

sevmiyor. Ben sizlere cennet meyvelerini sevdirmeye çal&#x;ş&#x;yorum, gül kokusunu ald&#x;rmaya,

sevdirmeye çal&#x;ş&#x;yorum.

Sülükler asla size zarar veremezler. O sadece görevini yapar.

Bak&#x;yorum kad&#x;nlar art&#x;k hep oturarak namaz k&#x;l&#x;yor, siz kendiniz kendinizi böyle yapt&#x;n&#x;z. Yüzsüz!

Allah'&#x;n karş&#x;s&#x;nda oturarak nas&#x;l namaz k&#x;l&#x;yorsun da utanm&#x;yorsun?

Her şey ilaçlarla başl&#x;yor. Bak&#x;n şeytan sizi nas&#x;l kand&#x;r&#x;yor. &#x;lk aspirinler söğüt ağac&#x;ndan yap&#x;l&#x;yordu

ve çok şifal&#x;yd&#x;. Sonra söğütler yetmeyince sentetik aspirin yap&#x;lmaya başland&#x;. Sentetik olan hiçbir

şeyi vücut eritemez, bütün ilaçlar sentetiktir. &#x;nsülin önceden domuzdan yap&#x;l&#x;yordu, o iyileştirirdi.

Art&#x;k insülün sentetik. Sentetik aspirin vücutta eklemlerde romatizma yap&#x;yor. Anemi yap&#x;yor.

Lösemide başlang&#x;ç sebep aspirin.

Kan suland&#x;r&#x;c&#x; olarak aspirin değil, limon suyu kullan&#x;n. Limon suyu her türlü iltihab&#x; eritir, söker.

Modern t&#x;p tedavileri ile aran&#x;zda daha iyi olan, iyileşen var m&#x;? (Cevap yok) Beter olsun size bu

yoldan dönmediğiniz sürece Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v) dedi size üç şeyde şifa var, oruç

tutmak, kan ald&#x;rmak ve dağlama, sizi dağlamadan men ettim. Lazer, k&#x;zg&#x;n, kuvvetlendirilmiş

ateştir.

Midede ne problem olursa olsun 3 günlük oruçlardan sonra kan grubuna göre diyet yap&#x;n; tamam!

Hiçbir problem kalmaz. Mide için açl&#x;ktan daha iyi ilaç yoktur.

monash.pw 2Araşt&#x;rma hastaneleri, insanlar üzerinde yeni nesil ilaçlar&#x; (nano teknoloji ile üretilenler) deniyorlar,

insanlar&#x; kobay olarak kullan&#x;yorlar.

Türkiye'ye yeni nesil ilaçlar geldi. Grip aş&#x;s&#x; ve Hepatit B aş&#x;lar&#x; nano teknoji ile üretilmiş çiplerdir.

Bunlar&#x; kesinlikle olmay&#x;n, bu çipleri vücudunuza sokmay&#x;n.

Amerika'da y&#x;l&#x;nda aş&#x; yasakland&#x;. Büyük bir skandal oldu. Otistik çocuklar&#x;n say&#x;s&#x;nda % 60

art&#x;ş oldu. Halk ayakland&#x;, araşt&#x;rmalarda buna aş&#x;lar&#x;n sebep olduğu anlaş&#x;ld&#x;. Ve aş&#x;lar yasakland&#x;.

O aş&#x;lar Türkiye'ye yolland&#x;. Şimdi Türkiye'de çocuklar hiperaktif, otistik doğuyor.

Midenizde hazmedilmemiş yemek b&#x;rakmay&#x;n, onu kusun mutlaka.

Hayat çok kolay; onu siz zorlaşt&#x;r&#x;yorsunuz.

Bugünkü yağlar&#x;n hepsi kolestorelü yükseltiyor çünkü yağ değiller, hepsi kimyasallaşt&#x;r&#x;lm&#x;ş. Saf

s&#x;zma zeytinyağ&#x; kolestorelü yükseltmez. Zeytinyağ&#x; mübarektir.

Piyasada sat&#x;l&#x;n margarin, m&#x;s&#x;rözü yağ&#x;, ayçiçeği yağ&#x;, f&#x;nd&#x;k yağ&#x; bütün damarlar&#x; t&#x;kar.

Kab&#x;zl&#x;k bütün hastal&#x;klar&#x;n baş&#x; ve sebebidir. Mutlaka iyileştirmek laz&#x;m. Normal bir insan günde

yediği kadar tuvalete ç&#x;kmal&#x;. Sinameki mutlaka kullan&#x;n. Ama çay yaparak içmeyin işe yaramaz,

nane gibi her yemeğin üzerine serpin. Karaciğer hasta ise kab&#x;zl&#x;k olur, karaciğeri temizlemek laz&#x;m.

Sinameki mübarek bir ottur. Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v) dört ot söylemiştir. Sinameki

bunlardan biridir. Yemekten önce al&#x;n&#x;rsa kalp damar&#x;n&#x; açar, yemekten sonra al&#x;n&#x;rsa müshildir,

bağ&#x;rsaklara yard&#x;mc&#x; olur. Kaynatarak çay gibi kullanmay&#x;n zararl&#x;d&#x;r, nane gibi yemeklere kullan&#x;n.

Veya bir çay kaş&#x;ğ&#x; sinamekiyi suyla için.

Bitkileri kaynatarak kullanmamak gerek, çiğ veya döverek, kurutarak kullan&#x;lmal&#x;.

Ağr&#x; kesici asla kullanmay&#x;n, ağr&#x;y&#x; geçirmek mümkün değil, yasakt&#x;r, günaht&#x;r. Ald&#x;ğ&#x;n&#x;z ağr&#x; kesiciler

ile ağr&#x;lar geçmiyor, o bölgede ağr&#x; bloke oluyor. Siz eninde sonunda, ama bu dünyada ama kabirde

o ağr&#x;y&#x; çekeceksiniz. Ağr&#x; ile vücut bağ&#x;ş&#x;kl&#x;k sistemine bilgi veriyor, sinyal gönderiyor. Bu bölgede

sorun var diyor. Mesela kimyasal maddeler bu bölgede topland&#x;, bir şeyler yap diyor. Ama siz ağr&#x;

kesici al&#x;nca bağ&#x;ş&#x;kl&#x;k sistemine bu bilgi gitmiyor, önünü t&#x;k&#x;yorsunuz ve vücut tedavisine

başlayam&#x;yor.

Her hastal&#x;ğa çare var. Ancak egzama, sedef, vitiligo, alaca, uyuz gibi deri hastal&#x;klar&#x;n&#x; d&#x;şar&#x;dan

tedavi etmeye çal&#x;şmay&#x;n. Bu hastal&#x;klar&#x; vücudun savunma sistemi kendini iç hastal&#x;klardan

korumak için yapar. Siz ilaçlarla derideki bu hastal&#x;klar&#x; iyileştireyim derken vücudu savunmas&#x;z

b&#x;rak&#x;yorsunuz. Vücut egzama ile içerde bir hastal&#x;k oluşmamas&#x; için bir şeyleri d&#x;şar&#x; atmaya

çal&#x;ş&#x;yor, siz ilaçlar ile bu yolu t&#x;k&#x;yorsunuz. Kendi kendinize zulüm ediyorsunuz.

Bütün hastal&#x;klar&#x; haram, kar&#x;ş&#x;k ve zararl&#x; yemek yap&#x;yor, başka hiçbir sorun yok. Alerjilerin

hepsinin sebebi budur. Güneş alerjisi olmak diye bir şey yoktur. Polen alerjisi, alerji değildir,

t&#x;kanm&#x;ş vücut o mevsimde o polenler sayesinde d&#x;şar&#x;ya bir şey atmaya çal&#x;ş&#x;yor.

(Basur, hemoroid sorulur) Basura sak&#x;n müdahale etmeyin, basur kan&#x; ile vücut karaciğer ve dalakta

birikmiş toksinleri at&#x;yor. Basur kanamas&#x; durdurulursa siz belki kanser olursunuz. Burada yap&#x;lmas&#x;

gereken basuru vücuttan kesmek değil, içerideki hasta organlar&#x; tedavi etmek, boşalmakt&#x;r. &#x;çerisi

tedavi olduğunda d&#x;şar&#x;daki hastal&#x;klar&#x;n hepsi kendiliğinden vücudu terk ederler. Çünkü onlara

art&#x;k gerek kalmaz. Oruçlar, hacamat ve sülükler ile hepsi geçiyor. Burada tedavi olmuş olanlar var,

onlara sorun.

Şimdilerde gençler evleniyor, birleşemiyorlar (Vajinismus). Tek sebep cinlerdir. Tedavi ise haram

monash.pw 3yememek, oruç ve hacamatt&#x;r.

Bugünkü doktorlar ilim sahibi değiller. Onlar bat&#x;n&#x;n bilim dedikleri bilgi ile eğitim al&#x;yorlar. Bilim ise

ilim değildir. &#x;lim sadece &#x;slam'dad&#x;r. Sadece Allah'&#x;n kitab&#x;nda ve Resullullah'&#x;n sünnetindedir.

&#x;slam'da her şey var. Bizler hepimiz ilim öğrenmeli ve öğretmeliyiz.

Art&#x;k deniyor ki, ben ne kadar zekiyim, k&#x;z&#x;m oğlum ne kadar zeki. Bu yanl&#x;ş. Mümin ak&#x;ll&#x;d&#x;r, şeytan

zekidir.

Bilim ile ilmi, ak&#x;l ile zekay&#x; kar&#x;şt&#x;rmayal&#x;m.

Siz t&#x;bbi ilim deniyor buna aldan&#x;yorsunuz, t&#x;bbi ilim sadece &#x;slam'da peygamberimizin sünneti ve

Allah'&#x;n kitab&#x;nda vard&#x;r.

Allah kad&#x;n&#x; rahim için yaratm&#x;şt&#x;r, kad&#x;n&#x;n erkekten tek fark&#x; rahimdir. Kad&#x;n&#x;n enerji noktas&#x;

rahimdir. Rahmi al&#x;nm&#x;ş kad&#x;n ölü gibidir. Rahmi al&#x;nan kad&#x;n tövbe etmeli.

Is&#x;rgan otu ve adaçağ&#x; ostrojen hormonu içerir. Kad&#x;nlar devaml&#x; içmeli.

Bütün oruçlara niyetlenerek başlan&#x;r. Dinimizde 3 günlük açl&#x;ğa izin vard&#x;r. &#x;ftar vaktinde bir yudum

su iftar için yeterlidir. Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v) Hira dağ&#x;nda 40 gün ne yer ne içerdi.

Abdulkadir Geylani hz.'leri 40 gün halvete çekildiğinde ne yer içerdi. Tamam onlar büyükler, biz

onlar gibi olmay&#x;z. Ama herkes 3 günlük oruç tutabilir. 3 günlük oruçlar ile bütün hastal&#x;klar&#x; vücut

atar. Muhakkak niyet ediyoruz, niyetsiz oruç ve sağl&#x;k olmaz. Hücrenin 40 günlük r&#x;zk&#x; vard&#x;r. Yeni

doğmuş çocuğu b&#x;rak&#x;n çöle 40 gün sonra gidip canl&#x; bulabilirsiniz.

3 günlük oruçlarda ne kadar az su içilirse vücut birikmiş depolar&#x; çözer, kullan&#x;r, zararl&#x;lar&#x; vücuttan

atar.

Romatizma diye bir hastal&#x;k yoktur. Bütün hastal&#x;klar&#x;n isimleri uydurulmuş. Yap&#x;lmas&#x; gereken tek

şey yemekleri kan grubuna göre düzeltmek, az yemek, oruç tutmak, hacamat yapt&#x;rmakt&#x;r.

(Halsizlik ve çok uyuma hakk&#x;nda sorulur) Ne kadar az yersen o kadar az uykuya ihtiyaç duyars&#x;n. 3

günlük, 10 günlük oruç tutmuş gençler var aram&#x;zda sorun onlara.

(Bağ&#x;rsak gazlar&#x; hakk&#x;nda sorulur) Yeni Müslüman olduğum zamanlarda ben de sürekli bağ&#x;rsak

gaz&#x; oluyordu. Abdestim bozulmas&#x;n diye ben onu tutuyordum. Sonra çok dua ettim bu konuda. Bir

süre sonra dikkat ettim bu gazlar normal ç&#x;kmas&#x; gereken yerden değil, ağ&#x;zdan ç&#x;kmaya başlad&#x;lar.

Ağ&#x;zdan ç&#x;k&#x;nca abdest bozulmuyor biliyorsunuz.

Abdest çok önemli, en büyük koruyucudur. Abdest bir mümini her şeyden korur. Şeytan da abdesti

bozmak için her şeyi yapar. Gaz oluşmamas&#x; için yemeklerin aras&#x;n&#x;n çok olmas&#x; ve kar&#x;ş&#x;k yememek

laz&#x;m.

Bir gün Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v.) mescide gelir, Ebu Bekir'i (r.a.) görür. "Ne yap&#x;yorsun?"

der. Ebu Bekir çok aç olduğunu söyler. Peygamberimiz "Haydi filan kişinin evine gidelim" der.

Giderler kendilerine hurma ikram edilir. Sonra bir koyun kesilir, onu da yerler. Hz. Muhammed

Aleyhisselam (s.a.v.) Ebu Bekir'e "Vallahi bu yediğimizin hesab&#x; vard&#x;r. Çünkü biz hurma ile

doymuştuk" der. Sizler ise sürekli bir şeyler yiyorsunuz.

Her şey zihinde, bizler utanma, hayâ hissini kaybettik. Yapt&#x;klar&#x;m&#x;zdan utanm&#x;yoruz art&#x;k. Hayâ,

insan&#x; her şeyden kurtar&#x;r.

Tedavi sadece peygamberimizin usulü olmal&#x;. Yahudilerin tedavilerinden tedavi olmaz.

Çocuğu olmayanlarda kad&#x;nda sorun varsa, kesin erkekte de vard&#x;r. &#x;kisi birlikte tedavi olmal&#x;.

Birlikte oruç tutmal&#x;lar, sülükleri makata, rahim ağz&#x;na kapatmal&#x;lar. Makatta tane akupunktur

monash.pw 4noktas&#x; vard&#x;r; direkt beyin ile bağlant&#x;l&#x;d&#x;r. Yine tane akupunktur noktas&#x; böbrek ve buna bağl&#x;

olarak üreme organlar&#x; ile bağl&#x;d&#x;r. Her yaşta kad&#x;n-erkek bunlar&#x; yaparsa şifa bulur, örnekleri vard&#x;r.

Allah bebeği perdeli perdeli bir mekanda s&#x;r olarak yarat&#x;r. Bu bebeğin bak&#x;c&#x;lar&#x; y&#x;ld&#x;zlard&#x;r. Kad&#x;nlar

ne kadar hayâs&#x;z oluyorlar, ağr&#x;m var diye ortal&#x;ğ&#x; ayağa kald&#x;r&#x;yorlar. Doktorlar kad&#x;n sussun diye

serum veriyor. Serum ile kad&#x;na sentetik hormon verilmiş oluyor. Bu hormon rahimi patlat&#x;yor, o

zaman sezeryana mecbur kal&#x;n&#x;yor. Her sezeryan kad&#x;n vücuduna, rahme sald&#x;r&#x;d&#x;r. Kad&#x;n&#x;n mutlaka

tövbe, istiğfar etmesi gerekir.

&#x;statistiklere göre yurtd&#x;ş&#x;nda sezaryanla doğan çocuklar&#x;n % 70'i ileri yaşlarda şizofren oluyor.

Yurtd&#x;ş&#x;nda zorunlu olmad&#x;kça asla sezeryan doğum yap&#x;lmaz.

Kediler, köpekler hepsi kendileri doğum yap&#x;yor; siz niye hastaneye gidiyorsunuz. Allah insan&#x;

hayvanlardan daha m&#x; aciz yaratt&#x;? Kad&#x;n için doğumdan daha doğal ne var? Ne diye hastaneye

gidiyorsunuz? Eskiden kad&#x;nlar evde doğum yaparlard&#x;. Doğumu küvette, &#x;l&#x;k suda, gr.

zeytinyağ&#x; içerek kolayl&#x;kla yapabilirsiniz.

Doğum kontrol olarak spiral falan kullanmay&#x;n. Nar kabuğunu toz haline getirin, rahim ağz&#x;na

koyun.

(Bir bayan lenf kanseri olduğunu, kemoterapi gördüğünü söylüyor) Kemoterapi ilac&#x; asl&#x;nda bir

böcek ilac&#x;d&#x;r. Böceği öldüren senin hem hasta hem sağl&#x;kl&#x; hücrelerini de öldürecektir. Bana kanser

teşhisi konulmuş olarak gelen hastalar&#x;n % 97'si iyileşiyor. Demek ki bu hastalar gerçekten kanser

değiller. Çünkü gerçek kanserin çaresi yok.

(Dinleyicilerden bir bayan laboratuarda çal&#x;şt&#x;ğ&#x;n&#x; söylüyor "Ben y&#x;llarca kemoterapi gören kanser

hastalar&#x;n&#x; gördüm. Ama iyileşen hiç görmedim" diyor.)

Kansere tedavi yoktur. Kanser değilse iyileşir. Kanser gerçek ise ölür ama ölümünde şereflisi

gerektir. Allah yolunda ölünürse şerefli olur. Şeytana yalvara yalvara (modern tedaviler ile) ölümün

nesi şerefli?

F&#x;t&#x;klar&#x; oruçlar ve hacamatlar vücuttan atar.

Hormon bozukluğunu yapan kulland&#x;ğ&#x;n&#x;z ilaçlar&#x;n kendileri. Kulland&#x;ğ&#x;n&#x;z bütün ilaçlar&#x;

b&#x;rakmal&#x;s&#x;n&#x;z.

&#x;nsanlar&#x;n zihniyeti art&#x;k iyice bozuldu. Doğru diye bildikleri yanl&#x;şlar&#x; yap&#x;yorlar, art&#x;k uyanmak

gerek.

Aybaş&#x;n&#x;n hicri ay&#x;n baş&#x;nda olmas&#x; gerekir ve en fazla 3 gün sürmeli. Şimdi art&#x;k 7 gün, 10 gün

sürüyor. Normal değil bunlar.

Bütün ambalajl&#x; yiyeceklerde ve temizlik malzemelerinde (deterjanlar, şampuan vb.) östrojen

hormonuna benzeyen bir hormon vard&#x;r. Bunlar&#x; kullan&#x;yorsunuz, o zaman vücudun hormonlar&#x;nda

dengesizlikler oluşuyor. Yap&#x;lmas&#x; gereken yemekleri düzeltmek, ambalajl&#x;, d&#x;şardan yemek

almamak, detarjanlar&#x; kullanmay&#x; b&#x;rakmak, oruçlar&#x; tutmak, hacamat yapmak laz&#x;m.

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır