bebeklerde şeker düşmesi / Sobiad Atıf Dizini - Anasayfa

Bebeklerde Şeker Düşmesi

bebeklerde şeker düşmesi

Med Bull Sisli Etfal Hosp. ; 53(4): 

Bebeklerde kan şekeri değeri ka&#; olmalı?

Özellikle yenidoğan bebeklerde görülen düşük kan şekeri tedavi edilmediğinde ciddi sıkıntıları beraberinde getirir. Kilolu doğan veya anne karnında tam anlamıyla gelişemeyen bebeklerde düşük kan şekeri ortaya çıkmaktadır. Bebeklerde kan şekeri değeri kaç olmalı, bebeklerde kan şekeri düşüklüğü belirtileri, Bebeklerde kan şekeri düşüklüğü hangi hastalıklara bağlı gelişebilir gibi en çok sorulan soruları sizler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulkerim Elmas’a sorduk. İşte bebeklerde kan şekeri düşüklüğü ile ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler…  

Kelime anlamı olarak "Hipo-düşük, glisemi-kan şekeri" demek olan "Hipoglisemi" nin yenidoğan bebeklerde, Term (zamanında doğan) ve Prematüre (erken doğan bebek) bebeklerde kan şekerinin mg/dL'nin altında olmasını ifade eder. 

Term ve sağlıklı bir bebekte ilk 24 saatte kan şekeri 45'in üzeri olmalıdır. 24 saatten sonra kan şekeri 50 mg/dL'nin üzerinde olmalıdır. Prematüre ve yüksek riskli bebeklerde kan şekeri en az 36 mg/dL olmalıdır. 

Hangi bebeklerde kan şekeri testi yapılır?
Bazı bebeklerde kan şekeri düşüklüğü açısından yakın takip gerekmektedir. Özellikle Diyabetik anne bebeklerinde, LGA dediğimiz 4 kilonun üzerinde doğan bebeklerde, SGA dediğimiz kilonun altında doğan bebekler, anne karnında gelişme geriliği yaşayan bebekler, yetersiz beslenen bebekler, zor doğuma maruz kalan bebeklerde, kan grubu uyuşmazlığına bağlı sarılık olan bebeklerde, doğum sonrası enfeksiyon geçiren bebekler, vücut ısısını koruyamayan bebeklerde, bazı özel ilaçları kullanan annelerin bebekleri (steroid, beta reseptör blokeri, terbütalin vs) hipoglisemi açısından riskli kabul edilirler. Böyle bebeklerde doğum sonrası 2. ve 6. saatlerde kan şekeri ölçümü yapılmalıdır. 

Bebeklerde kan şekeri düşüklüğü nasıl belirtiler verir?
Hipoglisemi her zaman belirti vermeyebilir. Tremor (titreme), irritabilite, reflekslerde artış, tiz sesle ağlama, konvülziyon (nöbet geçirme), apne (solunum durması), uyk hali, uyandırılmada zorlanma, siyanoz (morarma) ve hipotermi (vücut ısı düşüklüğü) kan şekeri düşüklüğünün belirtileri arasında yer alır. 

Bebeklerde kan şekeri düşüklüğü hangi hastalıklara bağlı gelişebilir?
Öncelikle kan şekeri düşüklüğünü iki grupta incelemek gerekir; Geçici hipoglisemi ve Dirençli hipoglisemi. 

Geçici hipoglisemiye yol açan nedenler arasında, beslenme eksikliği, annede doğum öncesi yüksek kan şekeri, annenin ilaç tedavileri, düşük yada yüksek doğum ağırlıklı bebekler, annede diyabet, enfeksiyon, solunum zorluğu, zor doğum, soğuğa maruziyet, kan grubu uyuşmazlığı sayılabilir. 

Dirençli hipoglisemi sebepleri ise bebekte insülin yüksekliğine yol açan doğumsal hastalıklar, genetik hastalıklar, metabolik hastalıklar, tümörler, hormonal bozukluklardır (büyüme hormonu eksikliği, böbrek üstü bezi eksikliği, hipofiz bezi yetmezliği, ACTH eksikliği vb). 

Kan şekeri düşüklüğünün bebekler üzerindeki etkileri nelerdir?
Hipogliseminin bebek üzerindeki etkisi genel olarak enerjisi için şeker kullanan beyin dokusu üzeerinedir. Uzun süreli şeker düşüklüğü yaşayan bebeklerde beyin fonksiyonlarında azalma, IQ da düşme meydana gelir. Serebral palsi denen engellilik hali oluşabilir. 

Özet:

Amaç: Yenidoğan bebeklerde doğum sonrası yaşamın ilk 48 saatinde kan şekeri bakılma nedenleri, hipoglisemi gelişiminde risk faktörlerinin ve izlem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Metod: Hastanemizde (üç yıl) yılları arasında doğan, yaşamın ilk 24 saati içerisinde kan şekeri düzeyi bakılan ve 48 saatlik izlem sonuçları olan tüm bebekler çalışmaya alındı. Bebeklerin dosyalarından; gebelik süresi, doğum ağırlığı, cinsiyet, antenatal, natal ve postnatal özellikler, kan şekerinin bakılma nedeni ile yöntemi, kan şekerinin bakılma zamanı, kan şekeri sonucu ve sonucuna göre yapılan izlem değerleri, bebeklerin beslenme durumları, kan şekeri düşüklüğü nedeniyle yatış gereksinimi ve kan şekerleri düşük saptanan bebeklerin 48 saat boyunca izlem bulguları kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen bebekler grup olarak diyabetik anne bebeği olma, SGA (small for gestational age), LGA (large for gestational age), geç preterm olma (+6/7 GH), fetal distres ve beslenme intoleransı durumuna göre ayrıldı. Gruplar içerisinde kan şekeri ölçüm değerleri ve nedenleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma toplam bebek ile tamamlandı. Bebeklerin %28,7’sine (n: ) kan şekeri değeri bakıldığı belirlendi. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ve gebelik süresi; ± gram ve 37,7±2,5 hafta, cinsiyet dağılımı %54,7 erkek, doğum şekli %57,5 sezaryan şeklindeydi. Kan şekeri ölçümü için en sık ön görülen risk faktörlerinin LGA (%25,9), prematüre (%18), geçici taşipne (%17,3) ve SGA (%11,6) özelliklerinin olduğu görüldü. İzlemde bebeğin (%73,9) kan şekeri değerlerinin normal sınırlarda olduğu için anne yanında tekrar kan şekeri bakmadığı saptandı. Bebeklerin ’inde (%26,1) kan şekeri düşüklüğü saptandığı için kan şekeri takibine alındığı belirlendi. Hipoglisemi ön tanısıyla yatış gereksinimi sıklığı % (n: 67) saptandı. Grup analizlerinde birden fazla nedeni olanların monash.pw kan şekeri değeri ortalaması, geçici taşipne ve fetal distres olanlara göre (p

Düşük kan şekeri bebekte kalıcı hasar yaratabilir!

Annede görülen diyabetin bebekleri de etkilediğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Tamtekin “Diyabetli annenin bebeği de risk altındadır. Fakat diyabetli olmak anne olmaya engel değil. Diyabetli annelerin bebekleri genellikle iri doğuyor ve hipoglisemi daha sık görülüyor. Bu bebeklerin doğumdan hemen sonra, sık sık emzirilmesi gerekiyor. Çünkü bebekte hipoglisemi varlığı havaleye yol açabilir. Dolayısıyla gebelik dönemi boyunca yaşanabilecek sıkıntılara karşı önceden önlem alınması ve düzenli uzman kontrolü çok önemlidir. Aksi halde doğum sonrasında bebekte ciddi sorunlar görülebilir” dedi.

Dr. Tamtekin, şu bilgileri verdi: ‘Kronik hastalığı bulunan anne adayları için gebelik süreci daha yüksek riskler taşır. Hipertansiyon, astım, diyabet hastaları bu riskli gruba giriyor. Diyabet, gebelikte en sık karışılan sorunlardan biri. Gebelik diyabetigelişebileceği gibi gebelik öncesinde de diyabeti olan anne adaylarının da sayısı azımsanmayacak kadar çok. Tüm hamileliklerin % &#; 3’ünde annede önceden şeker hastalığı mevcut. Anne adayının diyabetli olması sadece hamilelikte değil doğumdan sonraki dönemde çocuk açısından riskleri beraberinde getiriyor.

Gebelik diyabeti (gestasyonel) nedir? Belirtileri ve tedavisi

Diyabet hamileliğin erken döneminde vücudun glikoz kullanımı artarak kan şekerinin düşmesine neden olabiliyor ve insüline ihtiyacı artıyor. İnsülin ihtiyacının artması nedeniyle kan şekeriyükselir. Gebelikte oluşabilecek şeker hastalığı nedeniyle tüm hamilelerde inci haftalarda oral glikoz tolerans testinin yapılması gereklidir.”

Diyabeti annelerin bebeklerinde makrozomi görülme oranı %25

Doğumda bebek ağırlığının 4 kg’ın üstünde olması durumunda makrozominin söz konusu olacağını dile getiren Dr. Tamtekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün doğumlar içinde makrozomi görülme oranı % civarındayken diyabetik anne bebeklerinde bu oran %26’lara kadar çıkabiliyor. Gebelik döneminde kan şekeri ne kadar yüksekse makrozomi görülme oranı o kadar yükselir. Özellikle haftalar arasında kan şekerinin kontrol altında tutulması makrozomi riskini aşağı seviyelere indirir.

Hipoglisemi nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Makrozomide beyin ve böbrekler dışındaki tüm organlar büyüktür. Büyük bebeğin doğum esnasında birçok problemle karşılaşması doğaldır. En sık görülen problemler doğum travmalarıdır. Makrozomik olan bebekler genellikle 1 yaşın sonunda yaşıtlarıyla aynı kiloda olurlar, ancak bu bebeklerin 5- 8 yaştan sonra şişmanlık riski artar.”

Düşük kan şekeri bebekte kalıcı beyin hasarına neden olabilir

Kan şekeri düşük olan bebeklerin ellerinde titreme, huzursuzluk ve morarma gibi belirtiler görülebileceğini belirten Dr. Tamtekin, “Bu bebeklerde ayrıca vücut ısısının düşüklüğü, sık nefes alma, solunum durması, solunum güçlüğü gibi belirtiler de görülüyor. Doğumdan dakika sonra, otuz dakika aralıklarla bakılan iki kan şekeri ölçümünün 40 mg/dl nin altında olması durumunda bebek hipoglisemik olarak değerlendirilir. Çok düşük kan şekeri ve bunun uzun sürmesi kalıcı beyin hasarına neden olabilen önemli bir olaydır. Bebek hipogiseminedeniyle havale geçirebileceği gibi hipogliseminin uzaması kalp kasını etkileyerek kalp yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle bebekte beslenmeye engel herhangi bir durum yoksa bebek hemen ağızdan beslenmelidir. Ağızdan beslenemeyecek durumda olan bebeklere derhal damar yolu açılarak gerekli tedavi yapılmalıdır” dedi.

Düşük kalsiyum seviyesi, Hipokalsemi ve Hipomagnezemi

Diyabetik annelerin bebeklerinin % ’sinde düşük seviyede kalsiyum görülebildiğini dile getiren Dr. Tamtekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıklıkla kalsiyum düşüklüğü ile birlikte magnezyum düşüklüğü de görülen bu bebeklerde pek fazla belirti gözlenmemekle birlikte kalsiyum ve magnezyum düşüklüğü olan bebeklerde en sık görülen belirti tremor’dur.

Kan şekeri nedir? Nasıl ölçülür? Yüksekliği ve düşüklüğü neden olur?

Hipokalsemi ve hipomagnezemi sıklıkla 36 saatte gelişiyor. Tedavide kalsiyum ve magnezyumuygulanıyor. Tedavi edilmeyen bebeklerde havale görülme riski yüksektir. Diyabetik annelerin bebeklerinde sağlıklı annelerin bebeklerine oranla bilirubin düzeyleri daha yüksek seyrediyor. Bu sebeple diyabetik anne bebeklerinin % ’unda uzamış yenidoğan sarılığı görülüyor.”

RD Sendromu nedir?

Diyabetik anneden doğan bebeklerin Respiratuar Distres sendromuna karşı, normal bebeklere oranla 5 kat daha fazla risk taşıdıklarını söyleyen Dr. Tamtekin, “Akciğerlerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle gelişen Respiratuar Distres sendromunda akciğerler nefes alırken yeterince genişleyemez, nefes verirken de içindeki tüm havayı boşaltamaz. Tedavide mekanik ventilasyon cihazlarından faydalanılmaktadır. Diyabetik anne bebeklerinde % 50 oranında kalp büyüklüğü, % oranında kalp yetmezliği ve % 40 oranında kalp ritm ve ileti bozuklukları saptanıyor” dedi.

Tiroid ilaçları anne tarafından güvenle kullanılabilir

Tiroid bezi az veya çok çalışan annelerin tiroid ilaçlarını emzirirken de kullanmaları gerektiğini belirten Dr. Tamtekin, “Tiroid ilaçları bebeklere zarar vermez. Bazı bebeklerin tiroid bezi doğumsal olarak az çalışır. Hipotiroidi denilen bu hastalıkta bebek kalın sesli, kuru ve seyrek saçlı, kabızlık sorunu olan ve büyük dilli olur. Dili adeta ağzına sığmaz. Tetkikleri yapılarak en kısa sürede tedaviye başlanması sonucunda, şikâyetleri düzelen bu bebekler, doktor kontrolünde ilaçlarını düzenli kullandıkları takdirde yaşlarına uygun gelişimlerini sürdürebiliyor” diye konuştu.

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.