en güzel erkek isimleri 2014 / ’ün en popüler bebek isimleri

En Güzel Erkek Isimleri 2014

en güzel erkek isimleri 2014

Güney Kore'deki en popüler isimler listesi

Güney Kore'deki en popüler isimler, verilerin mevcut olduğu yıllara göre kız erkek ayrı olarak aşağıda belirtilmiştir.

yılında 52 erkek ismini Min-jun olarak, kadın ise Seo-yeon olarak değiştirmiştir.[1]

[değiştir

İşte en çok tercih edilen erkek isimleri

Bebe&#;inize isim bulmakta karars&#;zl&#;k çekiyorsan&#;z haberimiz size yard&#;mc&#; olacak. En popüler erkek isimlerinin yer ald&#;&#;&#; haberimizde. Ayr&#;ca geçen y&#;l çokça tercih edilen erkek isimleri ve nüfusa kay&#;tl&#; olan en çok kullan&#;lan erkek isimleri de a&#;a&#;&#;da yer al&#;yor. &#;&#;te ebeveynlerin çocuklar&#; için tercih edebilece&#;i en güzel erkek isimleri

EN ÇOK KULLANILAN ERKEK &#;S&#;MLER&#;

Nüfus kütüklerine kay&#;tl&#; olan en çok kullan&#;lan erkek isimlerinde ilk s&#;rada Mehmet var. Onu, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, &#;brahim, &#;smail, Osman, Yusuf, Murat, Ömer, Ramazan, Halil, Süleyman, Abdullah, Mahmut, Recep, Salih, Fatih, Kadir, Emre, Mehmet Ali, Hakan, Adem takip ediyor.

GEÇEN YIL EN ÇOK TERC&#;H ED&#;LEN ERKEK &#;S&#;MLER&#;

y&#;l&#;nda erkek bebeklerine verilen isimler söyle; Yusuf, Berat, Mustafa, Ahmet, Emir, Ömer, Mehmet, Muhammed, Emirhan, Eymen.

ÜNLÜLER&#;N ÇOCUKLARINA TERC&#;H ETT&#;KLER&#; ERKEK &#;S&#;MLER&#;

Ça&#;la &#;ikel ve Emre Altu&#;, çocuklar&#;na Uzay Tuncer ve Hüseyin Kuzey isimlerini verdi. Simge Tertemiz ise o&#;lu için Nail ismini tercih etti. Rafet El Roman'&#;n Edvan ad&#;nda bir o&#;lu var. Emre-Tu&#;ba Belözo&#;lu çifti, o&#;ullar&#;na Ömer Akif ismini verdi. Ünlü sunucu Esra Erol-Ali Özbir çifti, o&#;ullar&#;na &#;dris Ali ismini verdi. Tar&#;k Akan'&#;n Özgür, Özlem ve Bar&#;&#; ad&#;nda 3 çocu&#;u bulunuyor. Nükhet Duru'nun o&#;lunun ismi ise Cem. Hüsnü &#;enlendirici, çocu&#;una Ergün ismini verdi. Burak Hakk&#; ve Sema &#;im&#;ek'in o&#;ullar&#;n&#;n ad&#; Rüzgar. Eski manken Yüksel Ak ise o&#;lu için Can Ares ismini tercih etti. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in o&#;ullar&#;n&#;n ad&#; Ali. Özge Özberk'in o&#;lunun ad&#; ise Leo.

-A-
Abidin: Dua eden / Duac&#;, Acar: Becerikli, yetenekli, Acaralp: Cesur, yi&#;it ki&#;i, Acarsoy: Yi&#;it, güçlü soy, Acun: uzay içindeki gök varl&#;klar&#;n&#;n tümü, evren, Adem: Allah'&#;n yaratt&#;&#;&#; ilk insan, Adil: Adaletli, hakça davranan, Adnan: &#;ki gökyüzü, iki cennet, Agah: Bilgili, bilen, haberli, uyan&#;k, Aktu&#;: De&#;erli, önemli, Ali: Yüce, üstün, Alican: Yüce insan, Alp: Yi&#;it, Arat: Yürekli, cesur, Arda: Asa anlam&#;n&#; ta&#;&#;r.
-B-
Baha: De&#;er, güzellik, Bahad&#;r: Yi&#;it, kahraman, Bahri: Denizle ilgili, denizci, denizin gücü, sonsuzlu&#;u, Balaban: Bir tür y&#;rt&#;c&#; ku&#;. &#;ri cins birtür Do&#;an (ku&#;), Barbaros: "Barba Rosse" K&#;rm&#;z&#; sakal. As&#;l ad&#; H&#;z&#;r olan büyük Türk amiraline Avrupal&#;lar&#;n takt&#;&#;&#; ad, Bar&#;&#;: Sava&#;tan ya da darg&#;nl&#;ktan sonra, iki yan&#;n uzla&#;mas&#;, anla&#;mas&#;, Barlas: Sava&#;ç&#; yi&#;it, Baran: Yüksek, iri, Bar&#;n: Güç, kuvvet, Bartu: En eski Türk hanlar&#;ndan birinin ad&#;, Batu: Güçlü, Birkan: Soylu, Bo&#;aç: Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman, Bora: &#;iddetli f&#;rt&#;na, Bu&#;ra: Erkek deve, Bülent: Yüksek, ulu
-C-
Cahit: Çok çal&#;&#;an, Can: &#;nsan&#;n kendi varl&#;&#;&#;, ya&#;am, birey ki&#;i, ruh, güç kuvvet, Candemir: Can&#; demir gibi sa&#;lam, demir gibi kimse, demir canl&#;, Caner: Yürekten sevilecek kimse, Cankut: Kutlu kimse, u&#;urlu can, Canol: "Ya&#;am&#;m ol, can&#;m ol, bana can ol", Canpolat: Can&#; polat gibi sa&#;lam, canl&#;, çelik gibi kimse, Cans&#;n: Çok cana yak&#;ns&#;n, Cantekin: Biricik can, can &#;ehzade, Cengiz: Y&#;lmaz, dönmez, yumu&#;amaz kimse, güçlü kimse, as&#;l ad&#; Timuçin olan Ve Büyük Mo&#;ol &#;mparatorlu&#;u'nun kurucusu Türk han&#;, Cengiz Han, Ceyhun: Orta Asya'da bir &#;rmak, Co&#;kun: Co&#;mu&#; olan, kab&#;na s&#;&#;mayan, Cem: Hükümdar, Cemil: Güzel erkek, iyilikle anma, Cihan: Dünya
-Ç-
Ça&#;an: Mutlu gün, bayram, Ça&#;atay: Cengiz Han'&#;n o&#;lu, Ça&#;dan: Ça&#;&#;n içinden, Ça&#;da&#;: Ayn&#; zamanda ya&#;ayan, ça&#;&#;m&#;za uygun, ça&#;&#;m&#;za yara&#;&#;r, Ça&#;lar: Ça&#;&#;l ça&#;&#;l akar, ça&#;&#;ldar, ça&#;layarak akar, Ça&#;layan: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek dü&#;tü&#;ü yer, çavlan, Çak&#;r: Do&#;an ya da atmacaya benzeyen bir avc&#; ku&#;, ela gözlü kimse, Çelebi: Bey, a&#;a, görgülü ve ince kimse, Çelik: Su verilip sertle&#;tirilen demir, polat, Ç&#;nar: Uzun y&#;llar ya&#;ayan geni&#; yaprakl&#; a&#;aç demektir.
-D-
Da&#;han: O&#;uz Han'&#;n o&#;lu, eski Türk inan&#;&#;&#;na göre do&#;a tanr&#;lar&#;ndan, Da&#;tekin: Yaln&#;z, &#;ss&#;z da&#;, Deha: Dahi, zekaca çok üstün olan, Demirel: Güçlü el, Demirkan: Sa&#;lam ve güçlü kan, Demirol: Demir gibi güçlü ol, Deran: Güzellik, Dinçer: Güçlü, yi&#;it ki&#;i, Do&#;an: Y&#;rt&#;c&#; bir ku&#;, Do&#;u&#;: Hayata geli&#;, Doruk: Zirve anlam&#;n&#; ta&#;&#;r.
-E-
Ecevit: Aç&#;kgöz, afacan, ele avuca s&#;&#;maz, çok yaramaz, Edip: Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenki&#;i, Edis: de&#;erli, ulu yüce, yüksek, Ediz: De&#;erli yüksek, Efdal: En de&#;erli en yüksek, Efe: Ege yi&#;idi, Efehan: Yi&#;itlerin ba&#;&#;, Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan aras&#;ndaki denizin ad&#;, Egemen: Bir yere hakim olan, Ekber: Kebir kelimesinden, En büyük, Ekrem: Pek cömert, iyiliksever, Emin: Güvenilen, inan&#;lan kimse, Emir: Reis, a&#;iret ba&#;&#;, emreden, Emrah: Saz çal&#;p oynayan, Emre: A&#;&#;k, dost, beylerbeyi, büyük erkek karde&#;, Ender: Seçkin, e&#;i benzeri az bulunan, Enes: Peygamberin komutan&#;, Enez: Secereli Arap at&#;, Eray: Yi&#;it ki&#;i, Erdinç: Sa&#;lam, güçlü esen, Evren: Kainat
-F-
Fahir: Övünülecek kadar, övünen, gösteri&#;li ve de&#;erli, Fahrettin / Fahri: Kar&#;&#;l&#;ks&#;z kabul edilen görev, i&#;, Faik: Ba&#;kalar&#;ndan daha ileri, üstün, Faruk: Bir i&#;i sonuca ula&#;t&#;ran, Faz&#;l: Erdemli, manevi de&#;erce üstün, Fehmi / Fehim: Anlay&#;&#;l&#;, çabuk kavrayan, Ferdi: Bireysel, tek ba&#;&#;na, Ferhat: Rahatl&#;k, Feridun: Tek ba&#;&#;na, e&#;siz, Ferit (d): E&#;siz benzersiz, Ferruh: Kutlu, u&#;urlu, ayd&#;nl&#;k yüzlü, Fethi: Fethiye ili&#;kin, Fevzi: Kurtulu&#; ve zafere ili&#;kin. Selamet, Feyyaz: Bereketli, gür, verimli. Eli aç&#;k, Feyzi: Verimlilik, bolluk, F&#;rat: Bir nehir ad&#;. Türkiye'den geçip Basra'ya dökülür, Fikri: Dü&#;ünce ile ilgili / fikir sahibi, Fuat: Yürek, kalp, gönül
-G-
Galip: Yenen, üstün gelen, Gani: Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen, Gazi: Sava&#;ta yara alan, Gediz: Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi'nde bir akarsu; ad&#;n&#; bu akarsudan alan bir ilçe, Gencer: Delikanl&#;, genç yi&#;it, Gençay: Yeni do&#;an Ay, ilk ay, Giray: Uygun, eskiden K&#;r&#;m hanlar&#;na verilen unvan, Gökalp: Gök gözlü yi&#;it, Gökay: Gök ve Ay gibi güzel olan, Gökbay: Gök yüzlü ve zengin kimse, Gökçe: Gökrengi, gö&#;ce, Gökhan: Göklerin hükümdar&#;, Güralp: Yi&#;it
-H-
Hakan: Eski Türk imparatoru, büyük han, hanlar han&#;, Haldun: Kalp, yürek, Halil: &#;çten, dost çok yak&#;n arkada&#;, Halim: Yumu&#;ak huylu, sakin yarad&#;l&#;&#;l&#;, Halit: Süregelen, sürekli, geç ya&#;lanan, Haluk: Herkesle iyi geçinen iyi ahlakl&#;, Hamit: &#;ükredici, hamdedici, Hamza: Aslan, Harun: Huysuz at / Postac&#; / &#;natç&#;, Hasan: Güzellik, iyi davranma, iyilik, Hayati: Ya&#;amsal, ya&#;amla ilgili önemli olan, Haydar: Aslan / Çok cesur, Hayrettin: Hay&#;r eden, hay&#;r sahibi, Hayri: Hay&#;rla, iyilikle ilgili, Hazar: Bar&#;&#; / Bir yerde oturma hali, H&#;fz&#;: Saklamak, korumak, haf&#;zaya almak, H&#;ncal: Öc al, intikam al anlam&#;nda, Hüseyin: Güzellik, iyilik
-I-&#;-
Ilgaz: Bat&#; Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek da&#;lar toplulu&#;u, &#;brahim: &#;branice'de haklar&#;n babas&#;, &#;dris: Beyaz renkli çiçek açan bir a&#;aç cinsi, &#;hsan: Ba&#;&#;&#;lamak, yard&#;m etmek, iyilik etmek, &#;ldeniz: ülkenin, yurdun denizi, &#;lhami: &#;çine do&#;makla ilgili, &#;lhan: Bir ülkenin egemen han&#;, &#;lkay: Ay'&#;n ilk günlerindeki durumu, hilal, &#;lker: Birinci yi&#;it, ilk yi&#;it, ilk erkek, &#;lyas: Mersin a&#;ac&#;
-K-
Kaan / Ka&#;an: Hükümdar, hanlar&#;n han&#;, Kadir: De&#;er, onur, incelik, Kadri: &#;tibar, de&#;erle ilgili, Kahraman: Sava&#;ta yi&#;itlik gösteren, cesur, Kamer: Ay &#;&#;&#;&#;&#;, Kamil: Tam, eksiksiz, olgun, Kandemir: Sa&#;lam kan, kan&#; sa&#;lam olan kimse, sa&#;lam demir, Kas&#;m: Bölen, k&#;s&#;mlara ay&#;ran, Kaya: büyük ve sert ta&#; kütlesi, pek sert, Kayahan: Kaya gibi sert hakan, Kaz&#;m: K&#;zg&#;nl&#;&#;&#;n&#;, öfkesini belli etmeyen, Kemal: Bilgi ve erdem bak&#;m&#;ndan olgunluk, Kerem: Soyluluk, eli aç&#;kl&#;k, Kerim: Kerem sahibi, cömert
-L-
Latif: Allah'&#;n kulu, Levent: Eski deniz eri, Lütfi: Cennette ölümsüzlü&#;e kavu&#;an
-M-
Macit: &#;an ve &#;eref sahibi, Mahir: Usta, elinden her i&#; gelen, Mahmut: Övgüye de&#;er, Mahzun: Hüzünlü, duygulu, üzgün, Malik: Sahip, efendi, Malkoç: ünlü bir ak&#;nc&#; soy olan Malkoço&#;ullar&#;'n&#;n atas&#; Malkoç Mustafa Bey'in ad&#;ndan, Mazhar: Bir &#;eyin göründü&#;ü, ortaya ç&#;kt&#;&#;&#; yer, Mecnun: Deli, akl&#; ba&#;&#;nda olmayan, Mehmet: Asl&#; Arapçada Muhammed, çok övülmü&#; anlam&#;nda, Melih: Güzel, &#;irin, Melik: Hükümdar, han, Memduh: Övülmü&#;, övülmeye de&#;er, Menderes: Ege bölgesinde bir &#;rmak ad&#;, Mert: Sözünün eri, sözünde duran, Mesut: Mutlu, sevinçli, ne&#;eli, Mete: Büyük Hun imparatoru, Metin: Sa&#;lam, dayan&#;kl&#;, Murat: &#;stek, arzu
-N-
Naci: Kurtulmu&#;, selamete kavu&#;mu&#;, Nail: Ele geçiren, murad&#;na eren, Naim: Uyuyan, uykuda olan, Nam&#;k: Yazar, yazan ki&#;i, Naz&#;m: Düzenleyen, tanzim eden, Nazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili, Necat: Kurtulu&#;, selamet, Necati: Kurtulu&#;a ermek, Necdet: Güçlü ve korkusuz, Necip: Soyu temiz, cömert, Necmi: Y&#;ld&#;zlarla ilgili, y&#;ld&#;zlara ait, Nedim: Yak&#;n dost, samimi arkada&#;, Nejat: Soy, as&#;l, hesap, Ne&#;et: Yeti&#;me, meydana gelme, Nevzat: Yeni do&#;mu&#; çocuk, Nezih: Temiz, pak, seçkin, Nihat: Tabiat, huy, Niyazi: Yalvarma, yakarma, Nizam: S&#;ra, dizi, düzen, kural, Nizami: Kurallara uygun, düzenle ilgili, Nuri: I&#;&#;ktan gelen, &#;&#;&#;kl&#;
-O-
Oben: Erkek deve, o benim, Ogün: Belirli gün, bilinen, beklenen gün, O&#;ulcan: Can o&#;ul, O&#;uz: Do&#;ru ve iyi adam, sa&#;lam, güçlü, Okan: Ak&#;ll&#;, anlay&#;&#;l&#;, ö&#;renen, Okay: Be&#;enme, takdir etme, Oktay: Çok hiddetli, k&#;zg&#;n, Okyar: oku parçala, Olcay: Rastlant&#;lar&#; düzenledi&#;i, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar haz&#;rlad&#;&#;&#; san&#;lan &#;ey, &#;ans, talih, Olcayto: Baht&#; aç&#;k, talihli, Olcaytu&#;: Hulagu'nun torunlar&#;ndan Argun'un o&#;lu, &#;lhanl&#; hükümdar&#;, Ozan: &#;air, halk &#;airi
-Ö-
Öcal: Öc almaktan, intikal alan, Ö&#;üt: Birine, yapmas&#; ya da yapmamas&#; gereken &#;eyler üzerine söylenen söz, Ökmen: Ak&#;ll&#;, zeki, Ömer: Dirlik, canl&#;l&#;k ya&#;am gücü, Önal: Daima önde olmak, Önay: Ay'&#;n ilk günlerindeki hali, hilal, Önder: Lider, yönetici, &#;ef, Öner: Önde gelen yi&#;it, önde giden erkek, Övünç: Bir niteli&#;i nedeniyle övünme i&#;i, sevinme, sevinç, k&#;vanç, Özalp: Özü yi&#;it, Özgür: Hür
-P-
Pars: Etoburlardan, s&#;cak ülkelerde ya&#;ayan, derisi benekli, y&#;rt&#;c&#; bir hayvan, Pa&#;a: Bir askeri unvan, a&#;abey, erkek karde&#;, Peker: Güçlü erkek, Polat: Sertle&#;tirilmi&#;, su verilmi&#; demir, Poyraz: Kuzeydo&#;u yönünden esen rüzgar
-R-
Rafet: Merhamet etme, esirgeme, Rag&#;p: &#;çtenlikle isteyen, özleyen, Rahman: Ac&#;mas&#; bol olan, Raif: Ac&#;yan, esirgeyen, Rak&#;m: Yazan, çizen, yükselti, Ramazan: Do&#;ruluk gösteren-Adaletli davranan, Rami: At&#;c&#;, mermi atan, Ramiz: Ak&#;ll&#;, zeki. &#;&#;aretlerle gösteren, Rasim: Çok övülmü&#;, methedilmi&#;, Rasin: Beyaz ay, dolunay, Ra&#;it: Do&#;ru yola giden, Rauf: Çok ac&#;yan, esirgeyen, Recai: Güçlüklerden y&#;lmayan, h&#;zl&#;, Recep: Beyaz taç, gelin tac&#;, Refik: Arkada&#;, yolda&#;, e&#;, koca, Reha: Candan, cana yak&#;n, Remzi: &#;&#;aret ve gizlili&#;e ait, Renan: &#;nleyen, ç&#;nlayan, Re&#;at: Akl&#;n gerektirdi&#;ini yapan, R&#;dvan: Cennetin kap&#;c&#;s&#; olan melek, R&#;fat: Yücelik, büyük a&#;ama, R&#;fk&#;: Yumu&#;akl&#;kla, sükunetle ilgili, R&#;za: Ho&#;nutluk, memnunluk, Rüzgar: Yel, esinti
-S-
Sabri: Sab&#;rla ilgili, sab&#;rl&#;, Sadi: Baht aç&#;kl&#;&#;&#;, Safa: Safl&#;k, berrakl&#;k, gönül rahatl&#;&#;&#;, Samet: Sonsuz, ebedi, Sancar: Eski Türk adlar&#;ndan, k&#;sa kama, Sava&#;: Bar&#;&#;&#;n olmad&#;&#;&#; çat&#;&#;ma ortam&#;, Sedat: Do&#;ruluk, hakl&#;l&#;k, Semih: Bol, cömert gönüllü, Sercan: Canlar&#;n özü, can&#;n ba&#;&#;, Serdar: Komutan, önde giden asker, Serhat: S&#;n&#;r boyu, Serkan: Ba&#; han, Soner: Sonuncu yi&#;it, Suat: Mutlu, mutlulukla ilgili, Sarp: Çetin, dik, ula&#;&#;lmas&#; güç
-&#;-
&#;adi: Sevinç, ne&#;e, mutluluk, &#;afak: Güne&#; do&#;madan az önce ufukta görünen a&#;art&#;, &#;ahan: &#;ahin, &#;ahin: Bir tür y&#;rt&#;c&#; ku&#;, &#;ansal: Ad&#;n&#;, &#;an&#;n&#; her yana duyur, &#;an ver, &#;efik: &#;efkatli, &#;emsi: Güne&#;e ait, güne&#;le ilgili, &#;ener: Ne&#;eli yi&#;it, &#;en yi&#;it, &#;en erkek, &#;engül: Ne&#;eli ve gül gibi kimse, &#;enol: Her zaman ne&#;eli ol, &#;eref: Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak, &#;erif: Kutsal, mübarek
-T-
Tahsin: Be&#;enip, alk&#;&#;lanan, kale gibi sa&#;lam, Talat: Yüz, surat, çehre, Talip: &#;stekli, isteyen, talep eden, Talu: &#;yi, güzel, seçilmi&#;, seçkin, Tamer: Bütünüyle yi&#;it, tam yi&#;it, Tando&#;an: &#;afak vakti do&#;mu&#; olan, Taner: Ayd&#;nl&#;k erkek, Tanju: Çince imparator, tanr&#;, Tar&#;k: Sabah y&#;ld&#;z&#;, Tarkan: Ayr&#;cal&#;kl&#;, sayg&#;n, Tayfun: &#;iddetli rüzgar, Teoman: Duman, Timuçin: Sa&#;lam, demir gibi, Tufan: Çok a&#;&#;r ya&#;mur, Tu&#;rul: Y&#;rt&#;c&#; bir ku&#;, Tümer: Her &#;eyi ile yi&#;it ki&#;i
-U-
Ufuk: Yerle gö&#;ün birle&#;mi&#; gibi göründü&#;ü s&#;n&#;r, U&#;ur: Halk&#;n kimi olgularda gördü&#;ü iyilik müjdesi, U&#;urcan: U&#;ur getiren, u&#;urlu kimse, U&#;urtan: U&#;ur getiren &#;afak vakti, Ula&#;: Amac&#;na, hedefine eri&#;me, Ulu: çok büyük erdemleri olan, yüce; eri&#;ilmez derecede yüksek ve büyü, Uluç: Büyük Türk Denizcisinin ad&#; (Uluç Ali Pa&#;a), Umut: Ümit edilen, beklenen &#;ey, Uras: Saadet, mutluluk
-Ü-
Ümit: Umulan, beklenen &#;ey, Ünal: Ad sahibi ol, ünlen, tan&#;n, Ünalan: Ad sahibi olan, ünlenmi&#; ki&#;i, ünü olan kimse, iyi ad sahibi, Ünalp: Ünlü yi&#;it, Üner: Ünlü yi&#;it, Ünol: &#;an ol, ünlü ol, Ünsal: Her yana ad&#;n&#; duyur, Ünver: Her yana ad&#;n&#; duyur, çok tan&#;nm&#;&#; biri ol, ünlen
-V-
Vahdet: Bir ve tek olma, Vahit: Tek, bir, Varg&#;n: Giden, varan, Varol: Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi, Vecihi: Soylu, asil, Vedat: Dostluk, sevme, sevgi, Vefa: Sözde durma, Vehbi: Tanr&#; vergisi, Veli: Sahip, eren, ermi&#;, Volkan: Yanarda&#;, Vural: Vurarak al, vurup al
-Y-
Yunus: Bir tak&#;m y&#;ld&#;z&#;n&#;n ad&#; / Denizde ya&#;ayan bir memeli türü, Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse, Yusuf: Eklenecek, ilave edilecek, Yücel: yüce bir duruma gel, yücele&#;, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, büyük ol, ulu ol, Yüksel: Manevi anlamda yüce ol anlam&#;nda
-Z-
Zafer: Sava&#; ve u&#;ra&#;la elde edilen ba&#;ar&#;, sonuç, Zeki: Ak&#;ll&#; olan, Zihni: Zihnin gücüyle, kavray&#;&#;la ilgili, Zikri: Zikirle, ayinle, ilgili, zikreden, Ziya: Ayd&#;nl&#;k, &#;&#;&#;k

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.