ev alana oturma izni veren ülkeler 2019 / Oturum İzni ve Vatandaşlık: Avrupada yeni bir hayat

Ev Alana Oturma Izni Veren Ülkeler 2019

ev alana oturma izni veren ülkeler 2019

Sıkça sorulan Sorular


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir.

Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli süreli çalışma izni verilir. Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz. Süresiz çalışma izni belgeleri çalışma izni başlangıç tarihi itibarıyla her beş yılın sonunda yenilenir. Belge yenileme başvurusu süresiz çalışma izni başlangıç tarihinden itibaren beş yıllık sürenin dolmasından önceki altı ay içerisinde ve her halükarda süre dolmadan yapılır.

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir. Bağımsız çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni, süreli olarak düzenlenir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanununun Uygulama Yönetmeliği, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Turkuaz Kart Yönetmeliği, Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliği yabancıların çalışma izinlerinde geçerli mevzuatlardır.

28/7/2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 27. maddesinin 7. fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 sayılı Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

6735 sayılı Bu Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca çalışacak yabancı öğretim elemanlarına çalışma izni, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili mevzuata göre vereceği ön izne istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun uygun görüşü olması kaydıyla spor meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancılara çalışma izni muafiyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışacak opera ve tiyatrolarda görevli yabancı personelin çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, Başka bir devlet vatandaşı olmakla birlikte aynı zamanda Türk vatandaşı olanlar (5718 sayılı Kanun md.4,

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, yapılacak mesleğin icrasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, 6735 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlığımızdan çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca bu kapsamda bulunanların çalışma izin talepleri de Bakanlığımızca karşılanmamaktadır.

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemleri Göç İdaresi Başkanlığınca yürütülmektedir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca ülkemizde yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması zorunludur. Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedirler.

Hayır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez.

Çalışma izni başvurusu yapabilmeniz için gerekli her türlü bilgi ve kapsamlı başvuru kılavuzları Bakanlığımız internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca, bu konudaki sorularınıza cevap vermek üzere Bakanlığımızın bilgi ve danışma hattı ALO170'i arayabilirsiniz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekli hallerde ilgili Bakanlık ve mercilerin görüşlerini de almak suretiyle çalışma izni başvurusunu değerlendirir ve sonuçlandırır. Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksik evrakların tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda otuz günlük süre eksik evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle başlar. Bakanlık çalışma izin başvurusuna ilişkin (olumlu veya olumsuz) kararını, yurt dışından yapılan başvurularda; başvuruyu yapan yabancıya bildirmek üzere (Dışişleri Bakanlığı kanalıyla) ilgili T.C. dış temsilciliğine de bildirir. Yurtiçinden yapılan başvurularda ise işverene bildirilir.

Çalışma izin başvuruları Türkiye’de iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşulları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, ilgili kanunlarda sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve görevlerde yabancılara çalışma izni verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

- Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
- Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
- Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
- Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
-Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
- Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
- Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.))
- Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
- Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)
- Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çalışma izni başvurusu yapabilmek için; sağlık meslek mensupları Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensupları ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan ön izin almaları gerekir.

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar kriterlerini karşılayan işletmelerde kilit personel konumundaki ilk yabancının çalışma izin talebi değerlendirilirken 5 Türk vatandaşı istihdamı aranılmamaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş; Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi, Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

Uluslararası koruma başvuru sahibi yabancılar ile şartlı mülteci statüsü alan yabancılar için uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra (6458 sayılı Kanun md. 89-4/a) bu kişileri çalıştırmak isteyen işverenler tarafından Bakanlığımıza çalışma izni için başvurusu yapılabilir. Bu kapsamdaki yabancıların ikamet izni aldıkları iller dışındaki çalışma izin talepleri İçişleri Bakanlığınca Olumlu görüş verilmesi halinde sonuçlandırılmaktadır.

Türkiye’de yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir.

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri ve adreste çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığa çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir.

Yabancı çalışma izinlerinin e-devlet kapısı üzerinden verilmeye başlanıldığı Ağustos-2010 tarihinden beri kullanılan Yabancılar Otomasyon Sisteminin yerine daha yeni bir teknoloji ile yazılmış olan ve bir çok yeniliğe imza atan e-izin sistemi 26 Şubat 2018 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

Türkiye’de çalışma izni veya en az altı ay süreli ikamet izni düzenlenen yabancılara elektronik ortamda verilen 99 ile başlayan ve on bir rakamdan oluşan numaradır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine tebliğ eder. Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Ayrıca 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca Bakanlığımızca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt sayılmış olup, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli alınmaktadır. Güncel çalışma izni harç tutarlarına ve değerli kağıt bedeli miktarlarına https://www.csgb.gov.tr/uigm/ adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

05.11.2022 tarihi itibarıyla çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli online kanallarla
ödenebilmektedir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde tutarın yanlış olma ihtimali
ortadan kalkmaktadır.

E-izin otomasyon sisteminin sorunsuz çalıştırılabilmesi için browser(tarayıcı) olarak Google Chrome kullanılması gerekmektedir. Elektronik imza işlemlerinde sorun yaşamamak ve sistem uyarılarını görebilmek açısından browser ayarlarından girilerek açılır pencerelere izin ver durumuna getirilmesi gerekmektedir (pop-up engelleyicisinin kapatılması gerekir).

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 06.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik ile bu konuda yetkilendirilen PTT tarafından Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kurulmuştur. UETS sistemi 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanıma açıldığından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Tebligat gönderimi kaldırılmıştır. Bu nedenle 01/01/2019 tarihinden itibaren e-izin sistemi üzerinden alınan başvurularda KEP adresi kullanma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığa yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır. Yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmemektedir. İşverenin bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur. Ciddi bakım gerektiren ağır haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmemektedir.

Ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak kişilerin yaşlı, engelli veya başvuru yapabilecek durumda olmamaları halinde bu kişilerin birinci derece yakınları işveren olabilir. Bu durumda işyeri kaydı birinci derece yakın olan kişinin bilgileri ve elektronik imzası ile açıldıktan sonra, başvuru yapılırken "Yabancının çalışacağı adrese" hasta/ yaşlı bakımının yapılacağı adres girilmelidir. Ayrıca yüklenecek sözleşmeye ek olarak yakınlığı gösteren belge ve bakımı yapılacak kişinin nüfus cüzdanı örneğide eklenmelidir.

İşyerinin ana işveren durumunda olması halinde son 23 haneyi takip eden son 3 hane 000 olarak girilecektir. Alt işveren durumlarında bu numara ilgili SGK müdürlüğünden öğrenilebilmektedir.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye’de çalışabilmelerine imkan sağlanmış olup, yabancı uyruklu doktor/hemşire istihdam edecek özel sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı'ndan (İl Sağlık Md.) almış olduğu ön izin (mesleki yeterlilik) belgesi ile birlikte Bakanlığa çalışma izin başvuru yapmakta ve talebi uygun bulunanlara çalışma izni düzenlenmektedir. Çalışma izni istenilen yabancının yurtdışındaki fakültelerden mezun olması halinde diploma denklik belgesi ibrazı zorunludur.

Turizm işletmelerinde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10'unu geçememektedir. Bu oran Kültür ve Turizm Bakanlığınca % 20'ye kadar artırılabilmektedir. Dolayısıyla çalışma izni talep edilen her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının o işyerinde istihdamı zorunludur. (2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 18. md)

Turistik vize ile ülkemizde bulunan yabancılar için yurtiçinden başvuru yapılamamaktadır. Toplam süresi en az 6 ay olan ve geçerliliği sona ermemiş ikamet izni bulunan yabancılar için yurtiçi başvuru yapılabilmektedir.

Çalışma izni talep edilen yabancılara yapacakları meslek ve görevlere uygun olarak minimum ücret seviyeleri belirlenmiştir. Söz konusu ücretler Bakanlığımız internet sitesinde yer alan Değerlendirme Kriterlerinin 5. Maddesinde belirtilmektedir. Çalışma izni verilen yabancılara ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerinin de bu miktarın altında olmaması gerekmektedir.

İş yeri sicil numarası ile sorgulandığında iş yeri bilgileri SGK veri tabanından otomatik olarak çekilmektedir. 26 haneli iş yeri sicil numaranızı doğru olarak girdiğinizden eminseniz, bilgi eksikliği ve yanlışlığı hususlarında SGK ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

E-izin sistemi işyeri SGK e-bildirge kullanıcı kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından online olarak almaktadır. Bu kayıtların teyidi, kontrolü ve değiştirilmesi talepleriniz için ilgili SGK birimine müracaat edilmesi uygun olacaktır.

Kendi nam ve hesabına çalışanlar vergi kimlik numarası ile işveren kaydı yapabilirler; ancak bu kişiler dışında yeni sisteme kayıtlar yalnızca SGK tescil numarası ile yapılabilmektedir.

E-izin sisteminde yapılan her işlem, sisteme TC kimlik numarası ile girilen kişilerin kendi elektronik imzası ile tamamlanmak zorundadır.

Sisteme yüklenen dosyaların boyutu 1MB’tı geçmemesi gerekir, ancak ortalama sayfa boyutunda bir sınırlama var mıdır?

Çalışma izni almış kişinin 20 gün içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek ikamet adreslerini bildirmeleri kanuni zorunluluktur. Bu şekilde kütüğe işletilmiş olan ikamet adresleri sistemde görülebilmektedir.

Adi ortaklıklar için Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla Ticaret şirketi sayılmadığı için Ticaret Odasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Eski ve yeni sistem birbirinden farklı iki izin sistemi olup henüz birbiriyle entegrasyonu yoktur. Bu sebeple her başvuru, yapıldığı sistem üzerinden takip edilmelidir.

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca ülkemizde yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması zorunludur. Türkiye’de çalışmak/çalıştırılmak istenilen yabancıların uyruğunda bulunduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Bakanlığımıza e-devlet kapısı üzerinden çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir. Ancak, Türkiye’de en az altı ay süreli ve geçerliliği devam eden ikamet izni bulunan yabancılar için ilgili işverenlerce yurtiçinden e-devlet kapısı üzerinden çalışma izni başvurusu yapılabilir. İşveren tarafından internet üzerinden yapılacak başvuru için;
1. Öncelikle Bakanlığımızın https://www.csgb.gov.tr/uigm adresindeki internet sitesine girerek yabancı çalıştırabilmek için işyerlerinin sağlaması gereken kriterleri inceleyiniz. Bu kriterleri sağlıyorsanız başvuru yapmaya başlayabilirsiniz.
2. İlk olarak Bakanlığımız sistemine işyeri kaydınızı oluşturacak olan SGK e-bildirge kullanıcınızın kendi adına elektronik imzasının olduğunu kontrol ediniz.
3. Başvuruya başlamadan önce çalıştırmayı planladığınız yabancı ile iş sözleşmesi imzalayınız. İş sözleşmesi örnekleri Bakanlığımızın internet adresinde mevcuttur https://www.csgb.gov.tr/uigm/belgeler/ (Yurtdışı başvurularda bu sözleşmenin önceden taraflarca imzalanarak çalışma vizesi talep edilirken Dış temsilciliğimize sunulmuş olması gerekir.)
4. Çalışma izni başvurusuna geçmeden önce e-bildirge kullanıcınız tarafından www.turkiye.gov.tr üzerinden Bakanlığımızın Yabancı Çalışma İzni uygulamasına girilerek işyeri kaydı oluşturulması gerekmektedir. İşyeri kaydı, gerekli bilgi ve belgelerin girilmesinden sonra açılacak Taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanması ile tamamlanacaktır.
5. İşyeri kaydı oluşturulduktan sonra bu işyeri üzerinden e-bildirge kullanıcısı veya onun yetkilendireceği (Bu yetkilendirme sistem üzerinden yapılacaktır.) bir kişi e-imzası ile çalışma izni başvurusu yapabilir.
6. E-izin uygulamasının sol menüsünde yer alan “Başvuru Yap” sekmesine girildikten sonra yabancının statüsü/durumu ile ilgili başvuru seçeneğini seçmeniz ve ilerleyen sekmelerde istenen bilgi ve belgeleri adım adım doldurarak tüm sekmeleri tamamlamanız gerekmektedir. (Sekmede yer alan bilgileri tam olarak doldurduğunuzu sekme başlığının yanında çıkacak olan yeşil onay işaretinden anlayabilirsiniz.
7. Tüm bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra en son aşamada başvurunuzu kaydedebilir veya onaylayabilirsiniz. Onayla butonuna tıklayarak açılacak olan dilekçe, başvuru formu ve taahhütnameyi elektronik imza ile imzalamanız halinde başvurunuz tamamlanmış ve değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza ulaşmış olacaktır. Bunun dışında Bakanlığımıza göndermeniz gereken herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.
8. Başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde gerektiğinde Bakanlığımızca e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Ayrıca E-izin uygulamasının sol menüsünde yer alan “Başvuru Takip” sekmesine girerek başvurunuzun son durumu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
9. Başvurunuz Bakanlığımızca Olumlu değerlendirildiği takdirde gerekli harçları yatırmanız için e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında gerekli harç, değerli kağıt bedeli ve diğer ücretler yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize bizzat yatırılacaktır.
10. Harç ve değerli kağıt bedeli yatırılmış olan çalışma izin başvuruları Bakanlığımızca onaylanarak çalışma iznine dönüşür ve basılan çalışma izin kartları PTT kargo ile işyeri adresinize gönderilir.
11. Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur.

Yeni otomasyon sisteminde işveren kaydı ancak işverenin SGK'da kayıtlı İşyeri SGK e-bildirge kullanıcısı tarafından yapılabilmektedir. İşyeri SGK e-bildirge kullanıcısı tarafından işyeri kaydı oluşturulduktan sonra işyeri yetkilendirme menüsünden girilerek istenilen kişilere TC kimlik numarası girilmek suretiyle işyeri adına başvuru yapma yetkisi verilebilmektedir. Bu şekilde yetkilendirilen kişiler sisteme girdiklerinde o işyeri adına başvuru yapabilmektedir.

E-imzayı, sisteme ilk aşamada girecek olan E-bildirge kullanıcısının ve sistemden atanan vekilin ayrı ayrı alması gerekmektedir. E-bildirge kullanıcısı e-imza ile sisteme girerek işyeri kaydını oluşturduktan sonra başvuru yapmak üzere istediği kişiyi TC kimlik numarası ile işyeri adına başvuru yapmak üzere yetkilendirebilir.

Başvuru tamamlanınca başvuru takip numarasını başvuru işlemleri-tamamlanan başvurular- değerlendirmedeki başvurular sekmelerini takip ederek görebilirsiniz.

İşyeri e-bildirge kullanıcısı tarafından işveren kaydı açıldıktan sonra işyeri adına başvuru yapmak üzere kişi yetkilendirilmesinde bir sınır bulunmamaktadır.

E-Bildirge kullanıcısı, İşveren Yönetim Panelinden yetkilendirilen kişinin yetkisini iptal edebilir. Yeni bir kişi için yetkilendirme işlemi yapılabilir. Ayrıca, hiçbir yetkilendirmeye ihtiyaç duymadan kendisi çalışma izni başvurusu yapabilir.

İşyeri SGK e-bildirge kullanıcısı; SGK'dan otomatik olan bilgiler haricinde (bu bilgiler SGK'dan güncellenebilir) diğer bilgileri güncelleme yetkisine sahiptir.

Yabancının yapacağı görev içinde geçen üç harf sisteme girildiğinde o üç harfin yer aldığı tüm görevleri listelemektedir. Bu listeden ilgili görevi seçebilirsiniz. Ev hizmeti başvurularında bu alanda seçilebilecek standart 5 görev listelenmektedir.

Sistem fotoğraf ebatını ayarlama hususunda yol göstermektedir. Ayrıca yüklenecek fotoğrafın özellikleriyle ilgili açıklama Fotoğraf yükleme sayfasında mevcuttur.

Başvuruda yer alan her sekmenin başlığının yanında yeşil onay işaretinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Check işareti bulunmayan sekmede bir eksiklik var demektir. İlgili eksik bilgiler tamamlanarak başvuruya devam edilmelidir. Bütün sekmeler tamam olduğu halde "kaydet" butonuna tıklanıldığında e-imza penceresi açılmıyorsa Tarayıcı ayarlarından pop-up engelleyicisinin kapatıldığına emin olunuz.

E-izin sisteminde bir başvurunun tüm sekmeleri doldurulduktan sonra e-imza ile tamamlandığı takdirde tamamlanmış başvuru olur. Ancak bir başvuru tüm bilgileri girilmiş olsa dahi e-imza ile imzalanmadan kaydedilirse tamamlanmayan başvurular bölümüne kaydedilir. Yapılan başvuruların takibini "Başvuru Takip" menüsü altındaki sekmelerden takip edebilirisiniz.

Yeni sistemde bütün işlemler online olarak yapılmaktadır; e-imza ile tamamlanan çalışma izin başvurularıyla ilgili olarak Bakanlığımıza kağıt ortamında bilgi veya belge gönderilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Sizden istenilen eksik belgeyi PDF formunda hazırladıktan sonra, Başvuru işlemleri menüsü altında "Eksik evrak takip" sekmesinden yükleyebilirsiniz. Belgeyi yükledikten sonra işleminizi mutlaka elektronik imza ile tamamlamanız gerekmektedir.

Kendi nam ve hesabına işyeri açacak Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli işverenler için işyeri kayıt menüsü altında "kendi nam ve hesabına iş yeri açacak yabancılar" isimli bir sekme oluşturulmuştur. Başvuru bu sekmeden yapılabilir.

Elektronik imza ile imzalanmadığı sürece sisteme yüklenen belgelerin üstüne yeni belge yüklenebilir.

E-izin siteminde yüklenecek belgelerin boyutu 1 MB olarak sınırlandırılmıştır. Yüklenecek belgelerin istenilen boyutta ve pdf formatında olması gerekmektedir.

Çalışma izni verilmesi halinde, yabancının başvuru yaptığı dış temsilciliğimize giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir. Dış temsilciliğimizce yabancı şahsın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Bakanlığımızca düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır. Konsolosluklardan çalışma vizesi alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Ayrıca, yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur.

Çalışma izni başvurusu sonuçlanan yabancılara ilişkin Bakanlığımız kararı (İzin veya ret) ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. Yurtdışından yapılan başvurularda sonuç, ilgili dış temsilciliğimize de online olarak ayrıca bildirilir. Ayrıca, başvuru hakkındaki gelişmeler e-izin sistemi üzerinden takip edilebilir.

Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur.

Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izinlerinin iptal edilmesine ilişkin işveren e izin otomasyon sistemi üzerinden sonlandırma talebi butonuna basarak otomatik dilekçe
oluşturur, dilekçeyi e imza ile imzaladığı taktirde sistem otomatik olarak sonlandırır.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile geçerli çalışma izni sahibi olan yabancılar arasında hiçbir fark yoktur. Bu durumda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Yurtiçinden yapılan başvurularda başvurunun onaylanmasını müteakip 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı olduğu SGK birimine başvuru ile SGK sigortalı girişinin (En az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden) yapılması zorunludur.

Bakanlığımızca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin biteceği tarihten geriye doğru en fazla altmış (60) gün kalmasından itibaren, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.

Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren doksan (90) günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder.

Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılmakta olup, itiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İtirazın Bakanlığımızca reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma izin talebi reddedilen yabancılar için, ret işlemine konu olan eksikliğin giderilmesi halinde yeniden çalışma izin başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya konutta çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığımıza çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir. Yeni işverenin bu yabancıya ilişkin çalışma izin talebinin Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi halinde önceki çalışma izni iptal edilir.

Geçerliliği devam eden çalışma izin belgenizin kayıp/çalıntı veya kullanılamayacak şekilde tahrip olması durumunda; e-devlet üzerinden sisteme girilerek ''Başvuru İşlemleri menüsü" Sonuçlanmış Başvurular sekmesi/izin sonrası işlemler ekranından "Yeni Kart Talebi” butonuna tıklanarak çalışma izin belgesinin yeniden basılmasını talep edebilirsiniz. Talebinizin uygun görülmesi halinde sizden değerli kağıt bedeli ve çalışma izin harcının yarısı kadar harç yatırmanız e-posta ile talep edilecektir. Belirtilen tutarları yatırmanız halinde yeni çalışma izin belgeniz bastırılarak işyeri adresinize gönderilecektir. E-izin sisteminde kayıtlı bulunmayan çalışma izinleriniz için Bakanlığımıza yazılı dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.

Bakanlığımızca onaylanan çalışma izinlerine ait çalışma izin belgeleri bastırıldıktan sonra PTT kargo ile işveren adresine gönderilmektedir. Sistemimizde kayıtlı cep telefonunuza PTT tarafından bu gönderilerin durumu ile ilgili bildirimler gönderilmekle beraber, gönderinizin durumunu e-devlet üzerinden sisteme girerek ''Başvuru İşlemleri menüsü" Sonuçlanmış Başvurular sekmesi/izin sonrası işlemler ekranından "Kart Takip” butonuna tıklayarak da görebilirsiniz.

Çalışma izni bulunan yabancının Türk vatandaşı olması halinde işvereni sistem üzerinden online olarak çalışma izni iptal talebinde bulunabilir veya bu durumu ıslak imzalı bir dilekçe ile Bakanlığımıza bildirebilir. Bu aşamada Türk Vatandaşı olduğuna dair kimlik belgesinin ibrazı da gerekmektedir. Eş zamanlı olarak şahsın T.C. kimlik numarası SGK'ya bildirilerek mevcut yabancı kaydının güncellenmesi gerekmektedir.

Evet. Türkiye’de çalışan yabancı işçilerin sendika üyesi olmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almaksızın çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyeti ifade eder.

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Çalışma İzni Muafiyeti başlıklı 48 inci maddesinde belirtilen yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamındadır.

Üniversite eğitimi gereği yapılması zorunluluk arz eden stajlar için çalışma izni muafiyetine başvurması gerekmektedir. Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesi uyarınca “Türkiye’de bir örgün öğretim programına kayıtlı yabancı öğrencilerden ilgili mevzuat gereği mesleki eğitim kapsamında bir işveren yanında staj yapması zorunlu olanlar zorunlu staj süresince” çalışma izni muafiyeti düzenlenebilmektedir.

6735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca, çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti
başvuru tarihi itibari ile altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvuruları işleme
alınmamaktadır

Sıkça sorulan Sorular


fazla oku

Yatırımla vatandaşlık veya oturum izni satın alma, son yıllarda milyonerler ve milyarderler arasında hayli popüler hale geldi. "Altın vize" olarak da bilinen ve bir yatırım aracı olarak büyük rağbet gören bu programlar, 22 milyar dolar değerinde bir sektör oluşturdu.

Birleşik Krallık (BK) merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank'in raporunda, bu yıl yabancı bir ülkede gayrimenkul satın almayı planlayan ultra yüksek net değere sahip bireylerin (ultra-high-net-worth individuals -UHNWI) oranının yüzde 21'e yükseldiği belirtildi. En az 30 milyon ABD doları net değere sahip kişilerin yer aldığı bu kategoride söz konusu oran geçen yıl yüzde 19'du.

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Öte yandan altın vize programları, kara para aklama, dolandırıcılık ve yeteri şeffaflığın sağlanmaması gibi bir takım sorunlara zemin hazırladığı için özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından uzun süredir eleştiriliyor.  

AB'nin 2020'de yasal işlem başlatması üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) altın vize programını sonlandırırken, Malta ise programın koşullarını değiştirerek uygulamayı sürdürme kararı aldı. Moldova ve Bulgaristan da programı sonlandırma kararı alan Avrupa ülkeleri arasında.

Independent Türkçe'ye konuşan Prof. İbrahim Sirkeci, altın vize programlarıyla "siyasi birlikteliğin sembolü olan vatandaşlığın alınır satılır bir urun haline geldiğine" dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık'taki Coventry, Edinburg Napier, Hertfordshire ve Wales Trinity Saint David gibi farklı üniversitelerde dersler veren Sirkeci, bu tür programların "uluslararası hareketliliği varsıllara açık bir lüks haline getirdiğine" de işaret ediyor.

Yatırım karşılığında vatandaşlık veya oturum hakkı tanıyan ülkeleri ve aradıkları şartları, altın vize programlarının sosyolojik ve etik boyutlarıyla birlikte tartışarak derledik. 

Türkiye: 2007'de başladı, Ruslar başı çekiyor

Türkiye'de yatırım yoluyla vatandaşlık imkanı ilk olarak 2017'de sağlandı. Bu dönemde ülkeye 2 milyon dolar yatırım yapan veya 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alana vatandaşlık veriliyordu.

Söz konusu miktar daha sonra 2018'de 250 bin dolara indirildi.

Resmi Gazete'de 13 Mayıs 2022'de yayımlanan kararla 250 bin dolarlık alt limit, yeniden 400 bin dolara çıkarıldı.

13 Haziran'da yürürlüğe giren karara göre en az 400 bin dolarlık gayrimenkul satın alan, 500 bin dolar sabit sermaye yatırımı yapan veya en az 50 kişiye istihdam sağlayacak bir iş kuran yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı veriliyor.

Benzer şekilde asgari 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı hakkı tanınıyor.

istanbul -  reuters.jpg

Türkiye, yatırımla vatandaşlık programları arasında tercih edilen ülkelerden (Reuters)


En az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırmak veya aynı miktarı devlet borçlanma araçlarında 3 yıl tutmak da vatandaşlık kazanma yolları arasında.

Tüm şartlar yerine getirildiğinde vatandaşlığın verilmesi yaklaşık 120 gün sürüyor.

Öte yandan son dönemde Türkiye'de yabancılara konut satışlarında da ciddi artışlar yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 15 Haziran'da yayımladığı verilere göre yabancılara yapılan konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışıyla İstanbul alırken, bunu sırasıyla 1885 konut satışıyla Antalya ve 264 konut satışıyla Mersin izledi.

Verilere göre mayısta 1275 konut satan alan Rus vatandaşları ilk sıradayken, Rusları 736 konutla İran ve 617 konutla Irak vatandaşları izledi.

Schengen ret oranları ve altın vize

Son dönemde Türkiye yurttaşlarının Schengen başvurularında artan ret oranları da gündem olmuştu.

Prof. İbrahim Sirkeci-.jpg

Prof. İbrahim Sirkeci, çalışmalarıyla 
​​​​​​​Regent's Üniversitesi'nden
​​​​​​​2014'te ödül almıştı (sirkeci.uk)​​​​​​​

Dünya'da haziranda yayımlanan haberde, 2015'ten bu yana başvurulara verilen ret oranının 4,5 kat arttığına dikkat çekilmişti. Buna göre 2015'te Schengen başvurusu yapan 100 Türkiye yurttaşından 4'ü ret alırken, 2021 sonu verilerine bakıldığında bu rakamın 20'ye çıktığı görülmüştü. Türklerin başvurulara boşa ödediği paraysa 26,3 milyon euroyu bulmuştu.

Bunun üzerine Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne şikayette bulunarak Schengen vize sisteminin "kötüye kullanıldığını" savunmuştu.

Öte yandan bu durumun, Türkiye'nin altın vize programıyla yabancılara oturma izni ve vatandaşlık sağlanmasını kolaylaştırmasıyla ilgili olduğuna dair iddialar da ortaya atılmıştı.

"Topu taca atmayalım"

Sirkeci ise Schengen ret oranlarının altın vize programıyla ilgili olmadığını söylüyor. Profesör Sirkeci, iddialarla ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor:

Yatırım vatandaşlığı programının ne kadar işlediği ve kimlere oturum/vatandaşlık verildiği ve programın hacmi önemli. Yani Türkiye kökenli olmayan, yakın dönemde yatırım üzerinden vatandaş olmuş kişilerin çok sayıda Schengen başvurusu yaptığı tespit edilebilirse belki bir kaygı oluşabilir. Ancak bunun henüz söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca yatırımla vatandaş olmuş ya da oturum almış kişilerin tanım gereği daha fazla kaynağa sahip olduğunu düşünürsek, bu Schengen acısından olumsuz bir durum değil.

Sirkeci, söz konusu durumun son dönemde çok daha fazla sayıda Türkiye yurttaşının yurtdışına gitmeye çalıştığından kaynaklandığını belirtiyor.

Akademisyen, bu artışa dikkat çekerek "Etrafınızda konuştuğunuz her iki kişiden biri, 'Nasıl yapsak yurtdışına gitsek ya da çocukları göndersek' kaygısı içindeyken, üç beş Arap, Düzce'den daire almış diye topu taca atmamak gerek" diyor.

Karayipler'deki ülkeler

Altın vize uygulamasında Karayipler'deki birçok ülke yatırımla vatandaşlık ya da oturum hakkı fırsatı sunuyor. Batı Hint Adaları olarak da bilinen ve Karayip Denizi'ni çevreleyen sahilleri kapsayan bu bölgedeki programlar, özellikle talep edilen görece düşük yatırım miktarları ve hızlı işlem süreleriyle dikkat çekiyor.

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu: İlk altın vize ülkesi

Karayipler'de iki adadan oluşan Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, 1984'te yatırım karşılığında vatandaşlık verme uygulamasını dünyada ilk hayata geçiren ülke oldu.

Ekonomisi turizme, tarıma ve hafif imalat sanayisine dayanan ülkenin vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin, ekonomiye katkı sağlayan sürdürülebilir büyüme fonuna 150 bin dolar bağışta bulunması gerekiyor.

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu vatandaşlığına başvuru yapan kişinin eşi de bundan faydalanmak isterse ek olarak 25 bin dolar, kardeşler için 20 bin dolar, diğer yakınlar için de kişi başı 10 bin dolar daha ödenmesi talep ediliyor.

Belirlenen iş sektörlerinde yatırım yapmak isteyenlerin kişilerin ve 4 kişilik ailelerinin toplamda 175 bin dolar ödemesi isteniyor. 4 kişiden büyük ailelerde her bir kardeş için ek olarak 20 bin dolar, diğer akrabalar içinse kişi başı 10 bin dolar ödenmesi bekleniyor.

Saint Kitts - unsplash.jpg

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, altın vize programıyla bir ilke imza attı (Unsplash)


Gayrimenkul satın alarak vatandaşlığa geçmeyi talep eden kişilerinse bu alanda en az 200 bin dolar değerinde yatırım yapması gerekiyor. 200 bin dolar değerindeki gayrimenkuller 7 yıldan sonra satılığa çıkarılabilirken, 400 bin dolarlık olanlarsa 5 yıldan sonra satılabiliyor.

Ülkede zorunlu ikamet süresi uygulanmazken, başvurular genellikle üç ila 6 ayda tamamlanıyor.

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu yönetiminin 2020'de açıkladığı rakamlara göre ülkenin gelirinin yaklaşık yüzde 40'ı altın vize programından sağlanıyor.

ABD ve OECD'den uyarı

Öte yandan ülkenin altın vize programı, yeteri kadar şeffaf olmadığı ve güvenlik tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle eleştiri de topladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2017'deki bir raporunda ülkenin altın vize programının kara para aklamayı ya da ulusal güvenliği tehdit edecek nitelikteki kişilerin ülkeye yerleşmesini kolaylaştıracak açıklara sahip olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nin (OECD) 2018'deki raporunda da programda dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığına olanak sağlayacak sorunların yer aldığı belirtildi.

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, yatırım karşılığı kaç pasaport satıldığına ya da vatandaşlık verilen kişilerin hangi ülkelerden olduğuna dair bilgileri paylaşmıyor.

Antigua ve Barbuda: Kalkınma fonu ya da üniversiteye yatırım

Karayip Denizi'nin doğusunda yer alan Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi olana Antigua ve Barbuda, asgari 100 bin dolar yatırımla yabancılara vatandaşlık veriyor.

Antigua ve Barbuda vatandaşlığına sahip olmak isteyenlerden, devletin ulusal kalkınma fonuna 100 bin dolar ya da West Indies Üniversitesi'ne 150 bin dolar bağış yapması talep ediliyor.

Vatandaşlık almak isteyen kişilere, devlet tarafından onaylanmış bir projeden 200 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alma imkanı da tanınıyor. Gayrimenkul yatırımlarında kişi başı 200 bin dolar olacak şekilde ortak yatırım başvuruları da kabul edilirken, bu mülklerin 5 yıl boyunca satılığa çıkarılmaması gerekiyor.

antigua - unsplash.jpg

Antigua ve Barbuda, Karayipler'deki ülkeler arasında favorilerden (Unsplash)


Antigua ve Barbuda, tek kişinin doğrudan 1,5 milyon dolarlık yatırımla bir firma satın almasını veya kişi başı asgari 400 bin dolar olacak şekilde toplamda 5 milyon dolarlık bir ortak iş yatırımını da vatandaşlık hakkı kazanma kıstası olarak kabul ediyor.

Bunlara ek olarak vatandaşlık hakkı kazanan kişilerin ilk 5 yıl içinde en az 5 gün ülkede ikamet etmesi de şart koşuluyor. Bu uygulama, Kovid-19 nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları kapsamında askıya alınırken, 31 Ağustos'ta yeniden eski uygulamaya geçilmesi öngörülüyor.

Yatırımla vatandaşlık uygulamasını ilk kez 2014'te başlatan ülkede başvuru tarihinden yaklaşık 3 ila 4 ayda vatandaşlık hakkı veriliyor.

Kanada'dan yasak

Öte yandan Antigua ve Barbuda'daki altın vize uygulaması, büyük bir banka dolandırıcılığı nedeniyle aranan Hint iş insanı Mehul Choksi'yle de gündeme geldi.

Pencap Ulusal Bankası'ndan 2 milyar dolarlık para kaçırdığı öne sürülen Choksi, Hindistan'da hakkında başlatılan soruşturmadan kaçmak için 2018'de altın vize programı kapsamında Antigua ve Barbuda vatandaşlığı satın aldı.

Ayrıca Kanada da, Antigua ve Barbuda'dan yatırımla vatandaşlık alan kişilerin vizesiz şekilde ülkeye girmesini 2017'de yasakladı.

Fotoğraflarla dünyadan haberler

Hepsini göster 30


Dominika: Altın vizeler, GSYH'nin yüzde 25'ni oluşturuyor

Dominika altın vize vatandaşlık verme programını 1993'te hayata geçirdi.

1763'te Birleşik Krallık'ın kontrolüne geçen ve 1978'de tam bağımsızlığını kazanan Dominika'da isteyenler ülke ekonomisine 100 bin dolar katkı sağlayacak bir yatırım karşılığında vatandaşlık sahibi olabiliyor.

Devlet tarafından belirlenen gayrimenkullere 200 bin dolar yatırım yapan kişilere de vatandaşlık veriliyor.

Vatandaşlık hakkı kazanmak için ülkede belirli süre ikamet edilmesi şart koşulmazken, Dominika yurttaşlığına giren kişilerin aile üyeleri ve yakınları da vatandaşlık hakkından faydalanabiliyor.

Birleşik Krallık sömürgesine girmeden önce de Fransız kolonisi olan Dominika'da gerekli işlemleri tamamlayıp başvuru yapanlara üç ay içerisinde resmi vatandaşlık hakkı sağlanıyor.

Altın vize programı Karayip ülkesi için önemli bir gelir kaynağı. Yatırımla satılan vatandaşlıklar, 2020'de kalıcı kamu gelirlerinin yüzde 51'ini, gayri safi yurtiçi hasılanınsa yüzde 25'ini oluşturdu.

Grenada: 3-4 ayda vatandaşlık

Grenada altın vize programını 2013'te başlattı.

Ada ülkesi, ulusal dönüşüm fonuna 150 bin dolarlık bağış karşılığında talep eden kişilere vatandaşlık veriyor.

grenada - unsplash.jpg

Grenada, ABD yatırım vizesi anlaşmasıyla altın vize programlarının gözde seçeneklerinden biri (Unsplash)


Ayrıca en az 220 bin dolar değerinde, hükümet tarafından onaylanmış gayrimenkullerden satın alanlara da vatandaşlık hakkı tanınıyor.

Yatırımcılara verilen vatandaşlık, bu kişilerin yeni eşlerine veya çocuklarına da aktarılabiliyor. Vatandaşlık alan kişilerin asgari süre ülkede oturma zorunluluğu da yok.

ABD'yle yatırımcı vizesi anlaşması

Bunların yanı sıra Grenada, Karayipler'de ABD'yle E-2 Yatırımcı Vizesi anlaşması olan tek ülke niteliğinde. Dolayısıyla yatırım yoluyla Grenada vatandaşlığına hak kazananlar,  ABD'de işletme kurmak ve yatırımlarını geliştirmek isteyen kişilere sağlanan bu vize programından da faydalanabiliyor.

Türkiye ve ABD arasında da söz konusu vize için anlaşma mevcut.

Şartları yerine getiren kişilere üç ila 4 ay içinde vatandaşlık sağlanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Tartışmalı altın vize programı

GKRY ülke ekonomisine katkı sağlamayı taahhüt eden kişilere belirli koşullar altında oturum izni sağlıyor.

Başvuru sahiplerinin 4 farklı kategoriden birinde yatırım yapmış olması talep ediliyor.

İlk kategoride kişinin en az 300 bin dolar değerinde yeni bir taşınmaz mülk satın alması gerekiyor. İkinci kategorideyse ofis, mağaza, otel ya da benzeri nitelikte, meskun mahalde yer almayan yeni ya da kullanılmış bir taşınmaz mülk satın alması isteniyor.

GKRY - unsplash.jpg

GKRY, altın vize programıyla ciddi bir gelir elde etti (Unsplash)


Üçüncü kategoride başvuru sahiplerinin, en az 5 kişiyi çalıştıran ve GKRY'de kayıtlı şekilde hizmet veren bir şirketten en az 300 bin euro değerinde hisse satın alması gerekiyor. 4'üncü kategorideyse GKRY Yatırım Fonları Birliği üzerinden 300 bin dolarlık gayrimenkul edinmesi bekleniyor.

Bunlara ek olarak başvuru sahibinin yıllık en az 30 bin euro geliri olduğunu göstermesi şartı koşuluyor. Eşiyle oturum izni almak isteyenlerinse yıllık gelirinin 35 bin euro olması gerekiyor. Ayrıca her çocuk için bu miktara 5 bin euro daha ekleniyor. Akrabalar dahil edildiğindeyse kişi başı 8 bin euro daha isteniyor.

Altın vize iptal edildi

Öte yandan GKRY, 2013'te hayata geçirdiği yatırımla vatandaşlık kazanma programını AB'nin 2020'de yasal süreç başlatması üzerine aynı yıl içinde durdurdu.

Avrupa Komisyonu, GKRY'deki altın vize programının yolsuzluk ve kara para aklama gibi farklı suçlar işleyen kişilerin AB vatandaşlığına girmesini sağladığını, bu nedenle de birliğe üye ülkeler için güvenlik tehdidi yarattığını belirtti. 

GKRY'nin 2013-2020'de altın vize programı aracılığıyla 7 milyon euroya yakın gelir elde ettiği bildirildi.

2017-2019'da GKRY'ye 1400'den fazla altın vize başvurusu yapıldığı, bu süreçte 70'ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzluk yapan kişilerin vatandaşlık aldığı ifade edildi.

Yunanistan: 7 yıl ikamet sonrası vatandaşlık

Yunanistan, 2013'te başlattığı altın vize programıyla yatırım yapan kişilere ülkede oturum hakkı sağlıyor.

Program kapsamında başvuru sahiplerinden en az 250 bin euro değerinde gayrimenkul yatırımı yapmaları isteniyor. Talep eden kişiler bunun yerine hükümetin belirlediği şartlara sahip olan ve turistlere konaklama sağlayan işletmeleri 10 yıllığına kiralayabiliyor.

Yunanistan'da oturum izni almak isteyenler, ülkede kayıtlı olan ve ofise sahip en az 400 bin euro değerindeki bir şirkete yatırım yaparak hisse satın alabiliyor.

Sadece ülkede yatırım yapacak bir gayrimenkul yatırım şirketine 400 bin euro değerinde yatırım sağlama seçeceği de sunuluyor.

yunanistan - unsplash.jpg

Başkent Atina'daki Parthenon tapınağı, Antik Yunan ve Batı medeniyetinin sembollerinden (Unsplash)


Bunun dışında sabit hisseye sahip kapalı uçlu fon yatırım şirketlerinden alınacak 400 bin euroluk hisseler de kabul ediliyor.

Başvuru sahipleri 400 bin euro değerinde devlet tahvili ya da 800 bin euro değerinde şirket hissesi satın alabildiği gibi, ülkedeki bir kredi kuruluşuna bir yıl sonra yenilenme taahhüdüne sahip en az 400 bin euroluk bir yatırım da yapabiliyor.

Oturum izni başvurusu kapsamında satın alınan gayrimenkullerin kiralanmasına izin verilirken, ülke ekonomisine ve topluma aktif şekilde katkı sağlayan kişilerin 7 yıl ülkede ikamet ettikten sonra belirli şartlar altında vatandaşlık başvurusu yapmasına da izin veriliyor.

Malta: Asgari 600 bin euro yatırım

Akdeniz'de yer alan bir ada ülkesi olan Malta, yatırım üzerinden oturma izni ve vatandaşlık hakkı tanıyor.

Vatandaşlık taleplerinde iki seçenek sunuluyor. Başvuru sahiplerinden 600 bin euro yatırım yapmaları ve ülkede en az 36 ay boyunca yaşamaları ya da 750 bin euro yatırım karşılığında 12 ay ikamet etmeleri isteniyor.

Yatırımlarda, Malta'da en az 700 bin euro değerinde bir gayrimenkul yatırımı yapılması ve bunun 5 yıl boyunca tutulması talep ediliyor. İsteyenlere bunun yerine yıllık en az 16 bin euro kira değerine sahip bir gayrimenkul edinme ve buna 5 yıl boyunca kira ödeme seçeneği de sunuluyor.

Ayrıca Malta vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerden, spor, kültür, bilim, sanat ya da hayvan sağlığı alanlarında hükümet tarafından onaylanmış belli başlı sivil toplum kuruluşlarına ya da topluluklara en az 10 bin euro bağış yapmaları da isteniyor.

AB üyesi olan ülkede yatırımla oturum izni imkanı da var. Bu seçeneği kullanmak isteyenlerin 150 bin eurosu finansal varlıklarda olacak şekilde en az 500 bin euro sermayeye sahip olması gerekiyor.

malta - unsplash.jpg

Malta tarih boyunca Fenikelilerden, Yunan ve Araplara birçok topluluğun kontrolüne geçti (Unsplash)


Oturum izni başvurusu yapanların 350 bin euro değerinde bir gayrimenkul satın alması ya da yıllık 12 bin euro kira değerine sahip bir gayrimenkul edinmesi isteniyor. Söz konusu rakamlar, Güney Malta bölgesinde veya Gozo adası içinse sırasıyla 300 bin euro ve 10 bin euro şeklinde.

Gayrimenkul satın alan kişilerin ülke ekonomisine 28 bin euro, kiralık gayrimenkule sahip kişilerinse 58 bin euro katkı sağlamaları talep ediliyor.

Oturum izni alanlardan ayrıca bir sivil toplum kuruluşuna 2 bin euro bağış yapmaları ve 40 bin euro işlem ücreti ödemeleri de isteniyor.

Başvurular 4 ila 6 ayda sonuçlanıyor ve oturum izni alanlara AB'de ve Schengen Bölgesi'nde vizesiz seyahat imkanı sağlanıyor.

AB'den uyarı

Öte yandan AB, GKRY'nin yanı sıra Malta'ya da güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle 2020'de altın vize programı hakkında uyarı verip yasal işlem başlattı.

Fakat altın vize uygulamasını iptal eden GKRY'nin aksine Malta, yatırım üzerinden vatandaşlık satma programına ek şartlar getirerek uygulamayı sürdürme kararı aldı.

Ayrıca altın vize uygulamasıyla GKRY vatandaşlığı alan 4 Rus oligark, daha sonra Ukrayna istilası nedeniyle Batı'nın Kremlin'e uyguladığı yaptırımda listeye alındı. Bunun üzerine GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, nisanda bu oligarklardan vatandaşlıkların geri alınacağını duyurdu.

Birleşik Krallık: Binlerce Rus oligarka altın vize

BK, Tier 1 adı verilen vizeyle ülkeye 2 milyon sterlin (yaklaşık 42 milyon TL) yatırım yapan kişilere ve ailelerine iki yıl içinde oturma izni veren bir programa sahipti.

Fakat BK, Rusya - Ukrayna savaşı patlak vermeden bir hafta önce programı durdurma kararı aldı.

İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada programın iptalinin "yasadışı finansman ve dolandırıcılığın sonlanmasına yönelik bir adım" diye niteledi.

birleşik-krallık-unsplash.jpg

Başkent Londra'daki Westminister Sarayı'nda yer alan Big Ben, Neo-Gotik mimariye sahip (Unsplash)


Resmi rakamlara göre altın vize programının uygulamaya konduğu 2008'den Mart 2020'ye kadar Rus vatandaşlarına 2 bin 581 yatırımcı vizesi verildi.

BK merkezli yolsuzlukla mücadele grubu Spotlight'ın verilerine göre programın başından beri altın vize programı kapsamında 6 bin 312 kişi pasaport sahibi oldu. Bunlardan yarısınınsa potansiyel olarak ulusal risk yaratabilecek nitelikte kişiler olduğu bildirildi.

Patel, martta yaptığı bir açıklamada savaşın ardından BK'nin yaptırım listesine aldığı 8 Rus oligarka geçmişte altın vize verildiğini söylerken, bu kişilerin kimliklerini açıklamadı.

ABD: Altın vize başvuruları fırladı

ABD, ülkeye yatırım yaparak oturum izni almak isteyenlerin işlemlerini, 1990'da yürürlüğe konan EB-5 Yatırımcı Vizesi programı üzerinden değerlendiriyor.

Halk arasında "yeşil kart" olarak da bilinen daimi oturum izni için başvuru sahiplerinden, ABD yönetimi tarafından belirlenmiş ve işsizlik oranının yüksek olduğu "hedeflenmiş istihdam bölgesi" (Targeted Employment Area -TEA) olarak belirlenen alanlara 800 bin dolar yatırım yapması isteniyor.

Oturum izni almak isteyenler, TEA olarak belirlenmemiş bölgelere yatırım yapmak isterse söz konusu miktar 1 milyon dolara çıkıyor.

Her iki seçenekte de yapılan yatırımlarla, Amerikalı kalifiye işçiler için kalıcı ve tam zamanlı 10 kişilik istihdam sağlanması şartı aranıyor.

times meydanı - unsplash.jpg

New York'taki ünlü Times Meydanı, yılda yaklaşık 50 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor (Unsplash)


Şartları yerine getiren kişilere öncelikle 2 yıllık geçici yeşil kart veriliyor. İşin kurulması ve gerekli istihdamın sağlandığının onaylanmasının ardından normal yeşil karta geçiş yapılabiliyor ve başvuru sahibine 5 yıl içinde kalıcı oturum izni verilebiliyor.

Başvuru sahiplerinin en az 1 milyon dolar servete sahip olması ve bunun yasal yollardan elde edildiğini resmi olarak belgelendirmesi talep ediliyor.

ABD vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerinse aralıksız olarak ülkede 5 yıl boyunca ikamet etmiş olması ve temel seviyede İngilizce bildiğini kanıtlaması gerekiyor.

Altın vize başvurularında yüzde 327 artış

Öte yandan, "B Planı" olarak yabancı bir ülkenin pasaportunu satın alan ABD vatandaşlarının sayısında son dönemde büyük artış yaşandı.

Yatırımla vatandaşlık / oturum hakkı başvurularını yürüten ve bu alandaki en büyük firmalardan olan Birleşik Krallık (BK) merkezli Henley & Partners'ın verilerine göre altın vize programlarına başvuru yapan ABD yurttaşların sayısı 2019-2020'de yüzde 327 yükseldi. 2021'deyse buna ek yüzde 10'luk bir artış yaşandı.

BK merkezli Latitude Residency & Citizenship'in verilerine göre de 2019-2020'de artış yüzde 300 oranındaydı.

Karadağ: Başvuru sahibinin ailesi de faydalanabiliyor

Karadağ, yabancılara yatırım yoluyla yurttaşlık imkanı sağlamaya 2019'da hayata geçirilen bir programla başladı.

Balkan ülkesi, başkent Podgoritsa'da ya da kıyı bölgelerindeki şehirlerde yer alan kalkınma projelerine en az 450 bin euro yatırım yapan kişiye vatandaşlık veriyor.

Ayrıca başkent haricinde ülkenin kuzeyindeki ya da merkezindeki diğer kalkınma projelerine en az 250 bin euroluk yatırım yapan kişilere de bu hak sağlanıyor.

karadağ - unsplash.jpg

Karadağ, Sırbistan'la kurduğu birlikten 2006'da ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti (Unsplash)


Bunlara ek olarak başvuru başına 200 bin euro ücret alınıyor ve bu miktarın 100 bin eurosu ülkedeki kalkınmamış bölgelerin geliştirilmesi için harcanırken, diğer 100 bin eurosu da inovasyon fonuna aktarılıyor.

Resmen AB üyeliği sürecindeki Karadağ, ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), NATO ve DTÖ üyesi.

Başvuru sahibinin ailesinin de faydalanabildiği vatandaşlık hakkı için süreç 8 ila 10 ayda tamamlanıyor.

Kuzey Makedonya: AB üyelik süreci devam ediyor

Kuzey Makedonya da Balkanlar'da yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı veren ülkelerden biri.

Ülkede iki türlü yatırımla vatandaşlık veriliyor. Seçeneklerden birinde başvuru sahibinden hükümetin belirlediği kurallara uygun şekilde oluşturulmuş bir yatırım fonuna en az iki yıl boyunca toplam 200 bin euro yatırım yapılması gerekiyor.

Diğer bir seçenek olaraksa restoranlar ve mağazalar haricinde işletmelerin yer aldığı yeni tesislere bir yıllığına 400 bin euro yatırım yapmak ve en az 10 kişilik bir istihdam oluşturmak.

1991'de eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanan Kuzey Makedonya, resmi olarak AB'ye üyelik sürecini sürdürürken, OSCE, DTÖ ve NATO üyesi konumunda.

Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan'la komşu olan ülkede vatandaşlık süreci iki ila 5 ayda tamamlanıyor.

"Koruma ihtiyacının da bir maliyeti var"

Peki özellikle farklı suçlara zemin hazırladığı gerekçesiyle eleştiri toplayan, daha sıkı denetim ve şeffaflık mekanizmaları talep edilen altın vize programlarını toplumsal boyutunu nasıl değerlendirebiliriz?

Sirkeci, altın vize programlarının etik açıdan bir takım etkileri olabileceğini söyleyerek, "Ahlaki sorun en bariz bicimde sığınmacı ve mülteci akınlarında kendini gösterecektir. Koruma ihtiyacının da bir maliyeti ve maddi karşılığı var. Soru, bunun ne zaman ve kaça satışa çıkarılacağı" diye konuştu.

"Kutsallaştırılmış 'taraftarlık' ve 'vatandaşlık' meselesi"

Akademisyen, yatırımla yurttaşlık ve oturum hakkı verilmesinin sosyolojik boyutlarından birinin uyum meselesi olduğuna dikkat çekiyor.

Sirkeci, "En yaygın kaygı alanlarından biri uyum meselesi. Bu kanalla göç edecek insanların sahip oldukları imkanlar, kaynaklar düşünüldüğünde uyum surecinin daha hızlı işleyeceğini tahmin etmek mümkün" diyor.

Profesör Sirkeci, futbol kulüplerinin yabancılar tarafından satın alınması örneğini vererek söz konusu kaygıları şöyle açıklıyor:

Burada uzak bir kıyaslama olarak İngiliz futbol kulüplerinin ekseriyetle Arap, Rus ve Amerikalı milyarderler tarafından satın alınmasına bakılabilir. Malum Acun Ilıcalı da bir futbol takımı aldı. Bu takımların taraftarlarının önemli bir kısmi bu durumdan çok rahatsız. Rahatsızlığın temel nedeni, bahsettiğim gibi tarihsel bir sosyal anlaşma duygusunun varlığı ve buna dayalı olarak kutsallaştırılmış 'taraftarlık' veya 'vatandaşlık' meselesi.

Tüm bu tartışmalara rağmen altın vize programları popülerliğini koruyor. Gelecekte bu programlara rağbetin artması belki de küresel çapta şirketleri ve yatırımcıları, ülkelerarası sınırlar, finansal yatırımlar, vatandaşlık ve oturum hakkı gibi olguları yeniden düşünmeye davet edebilir.Yararlanılan Kaynaklar: Guardian, BBC, Indian Express, Fortune, Business Insider, Economist, Politico, Freedom House, Times of India, RFERL, Antigua Observer, Citizenship Shop, SCMP, Hürriyet, BBC Türkçe, AA, Dünya

Türk vatandaşlarına oturma izni veren AB ülkeleri... İşte yapılması gerekenler

Türk vatandaşlarına oturma izni veren  AB ülkeleri... İşte yapılması gerekenler

Seyahat

Fotoğraflar: İstock, Pixabay

nest...

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.