lojman puanı hesaplama / Lojman Yönetmeliği Puanlama Cetvelinde Değişikliklere Gidildi

Lojman Puanı Hesaplama

lojman puanı hesaplama

Lojman Başvurusu

 

Başvuru için gerekli belgeler, internet sitemizin "Başvuru" bölümünden temin edilebileceği gibi başvuru sahibinin kendi biriminin ilgili bölümlerinden de temin edilebilir. Lojman için başvuruda bulunanların puanları, Kamu Konutları Yönetmeliği 4 sayılı cetvelinde yer alan "Puanlama Cetveli" esas alınarak bilgisayar ortamında hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucunda oluşan "Puanlama Listesi" açıklanır ve bu listeden takip edilerek lojman tahsisleri tüm yıl boyunca konut boşalmalarını takiben yapılır. Lojman tahsisleri gerçekleşmeye başladığında telefon ve yazışma yolu ile kişilere bilgilendirme yapılır.

 

Başvurular

12-23 ARALIK 2022 tarihleri arasında

sadece EBYS sistemi üzerinden

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterlikleri, Daire Başkanlıkları, Merkez Müdürlükleri ve Bölüm Başkanlıkları 

aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Şahsi başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik belge bulunması halinde başvuru iptali ya da puan verilmemesi söz konusu olacaktır.Başvuru formumuz değiştiğinden eski form ile başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İstenen belgeler için "Gerekli Belgeler" sekmesini tıklayınız.

 

Konu ile ilgili hususları içeren 2946 Sayılı Lojman Kanunu'na buradan, gerekli puanlama ve düzenlemeleri içeren Kamu Konutları Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.


  Özel Güvenlik AŞ. 

Konut Yönetmeliği

ADALET TESKILATINI GÜÇLENDIRME VAKFI KONUT YÖNETMELIGI
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç
Madde 1-
 Bu Yönetmeliğin amacı; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait konutların Hakim ve Savcılar ile Adliye ve Cezaevi Personeline tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usul, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2-
 Bu Yönetmelik Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının, Hakim ve Savcılar ile Adalet Personelinin yararlanması için yaptırma ve satın alma suretiyle sağladığı konutları kapsar.
Tanımlar
Madde 3-
 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında:
a) Merkez: Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatını,
b) Yetkili Makam: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanını veya Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği Yönetim Kurulu Üyesini,
c) Yetkili Konut Dağıtım Komisyonu: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunu,
d)Yönetici: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34. Maddesi uyarınca seçilen kişi veya kişileri,
e) Konut: Vakıf Konutunu veya konutlarını,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Vakıf Konutlarının Türlerine Göre Ayrılması 

Vakıf Konutlarının Türleri
Madde 4-
 Vakıf konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen üç gruba ayrılır.
a) Özel tahsisli konutlar: 
(1) sayılı cetvelde belirtilen temsille mükellef makam sahiplerine tahsis edilecek konutlardır.
b) Görev tahsisli konutlar: 
Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlukları gereği tahsis edilen konutlardır.
c) Sıra tahsisli konutlar: 
(1) ve (2) sayılı cetvelde sayılmayanlara Yönetmeliğe ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 8 inci maddede belirtilen usul ve esaslarına göre tahsis edilen konutlardır.
Vakıf Konutu Özelliğini Kazanma 
Madde 5- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunca satın alınan veya inşa ettirilen ya da kiralanan Vakıf konutlarının türlerine göre belirlenip, bu amaçla kullanılmak üzere ayrımın yapılması ile bu konutlar Vakıf konutu özelliğini kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakıf Konutlarının Tahsis Usul ve Esasları
Özel Tahsisli Konutların Tahsis Şekli 

Madde 6- Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam sahiplerine tahsis edilir.
Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.
Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli 
Madde 7-Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir.
Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (3) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.
Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı, son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer.
Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde, yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir. Ancak, önceden belli bir görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılmadığından boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli 
Madde 8- Sıra tahsisli konutlar, yönetmeliğe ekli (3) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili konut dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla konut tahsis edilir.
Konutların herhangi bir nedenle boşaltılması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.

Vakıf Konutlarından Yararlanamayacaklar
Madde 9-
 Kamu Konutları Yönetmeliği veya bu yönetmeliğe göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar vakıf konutlarından yararlanamazlar.

Konutta Birlikte Oturabilecekler
Madde 10-
 Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usul ve füru ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek görenek ve ahlak kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulunduğu kimseler oturabilir.


Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi                                                                                                     Madde 11- Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği yönetmeliğe ekli (EK-4) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Burada, beyannamedeki bilgilere göre ek (3) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme yapılarak, toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.
Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.
Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.
Beyannameyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, sağlık mazereti bulunduğunun tespiti halinde, ilgiliye 8. maddede düzenlenen puan sıralamasına tabi tutulmaksızın konut tahsis edilebilir.


Beyannamedeki Değişiklikler
Madde 12-
 Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir.

Konut Tahsisinin Bildirilmesi
Madde 13-
 Yetkili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildirilir. 

Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş
Madde 14-
 Konut tahsis edilen personelden, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın kira bedeli ile birlikte tahsil edilir.
Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek (5) de gösterilen “Vakıf Konutları Giriş Tutanağı ve Kira Sözleşmesi” düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de kiracıya verilir.
Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararıbildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.
Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde kira sözleşmesini imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edileceği gibi; kendisine vazgeçme iradesini vakfa ulaştırdığı ya da 15 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren 1 yıllık süreyle konut tahsis edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut Kira Bedelleri
Konutlarda Oturma Süreleri
Madde 15-
 Özel ve görev tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturabilir.
Özel tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev sona erdiğinde tahsis şekli kendiliğinden görev tahsisli konuta dönüşür.
Sıra tahsisli vakıf konutlarında bu süre 5 yıldır.
Ancak,
a) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde konut boşaltılır.
b) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler bu görevlerinden ayrıldıkları ya da belediye hudutları dışına tayin edildikleri takdirde kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut boşaltılır. Bunlara yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilebilir.
Özel veya görev tahsisli konutlarda oturanların tahsise esas olan görev veya hizmetlerinin son bulması nedeniyle tahsis sürelerinin tamamlanmasından veya sıra tahsisli konutlar için öngörülen sürenin tamamlanmasından sonra, mazeretli olunması halinde konutta oturmaya devam edilmesine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir. Bu halde; ilk üç ay için kira bedeli yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca belirlenen kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak tahsil edilir. Süresi dolduğu halde veya Vakıf Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilmediği halde konutu boşaltmayanlardan aylık kira bedeli, yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca belirlenen kira bedelinin 10 katı olarak tahsil edilir. 

Aylık Kira Bedelinin Tespit ve Tahsili
Madde 16-
 Aylık kira bedelleri; Vakıf Yönetim Kurulunca, konutların bulunduğu il, ilçe, semt, mahalle, blok, kat, kullanım alanı, garaj, sosyal tesis ve ulaşım imkanlarına göre her biri için ayrı ayrı olarak belirlenebilir.
Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.
Konutların aylık kira bedelleri tahsil edilerek vakfın banka hesabına yatırılır.
Kira bedelinin vakfa ait banka hesabına yatırılmasından doğan sorumluluk, kendisine konut tahsis edilen kişiye aittir.
Kiraların her ayın en son gününe kadar yatırılması zorunludur. Aksi takdirde her ay için bir önceki aya ait ÜFE-TÜFE ortalaması oranında gecikme cezası uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Konutların İşletme, Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması 

Vakıfça Karşılanacak Bakım ve Onarım Giderleri 
Madde 17- Bu Yönetmeliğe göre lojman olarak ayrılan konutların;
Kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor, tesisat gibi ortak yerlerin onarımı ile ilgili giderler,     Konutların esaslı bakım ve onarım giderleri, konutların boş kaldığı süreler için ortak kullanım alanlarına ait giderler,
Özel tahsisli konutların bakım ve onarım giderleri vakıf tarafından karşılanır.
Konutta oturanlar, vakıf tarafından yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler.
Konutta oturanların vakfın muvafakatını almadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez.

Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler 
Madde 18- Yönetmeliğin 17. maddesinde sayılan hallerin dışındaki tüm giderler konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM
Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi
Konuttan Çıkma
Madde 19-
 Bu yönetmelik kapmasına giren,
a) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.
b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlarbeş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için vakıfça yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya isçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,
c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde,
d) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarına haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,
e) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,
f) Geçici veya sürekli olarak yurtiçi veya yurtdışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte,
Konutları boşaltmak ve anahtarlarını yetkili birime vermek zorundadır.
Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile Vakıf Yönetim Kuruluna bildirilir.
Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (6) da gösterilen “Konut Geri Alma Tutanağı” düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır. Noksan teslim edildiği takdirde yasal yollara başvurulur.

Konuttan Çıkarılma
Madde 20-
 Konutlar (24) üncü maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafından haklarında derhal tahliye davası açılır.
Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunan ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Mahkeme kararıyla tahliye edilen görevliler bir daha vakıf konutlarından yararlandırılamazlar.

Konut Blok veya Gruplarının Müşterek Hizmet ve İhtiyaçlarının Karşılanması
Madde 21-
 Müşterek hizmet 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34. Maddesi uyarınca seçilen yöneticiler aracılığı ile aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır.
a) Konutların kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi gibi hizmet personeli ile ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt yüzölçümleri oranına göre konutta oturanlardan tahsil etmek, lojmanlarda kapıcı, bahçıvan, kaloriferci ve benzeri bina görevlisi istihdam edilmesi durumunda görevlinin herhangi bir nedenle iş ilişkisinin kesilmesi halinde kıdem tazminatını ödemek üzere blok veya site yönetimleri tarafından kıdem tazminatı fonu oluşturulur. Her ay fon için lojmanlarda oturanlardan yeteri miktarda toplanan aidatlar ayrı bir vadeli hesapta tutulur. Kıdem tazminatı fonu için oluşturulan hesapta biriken para amacı dışında kullanılamaz.
b) Konutların işletme, bakım ve onarım işleri için yıllık programlar hazırlamak ve vakfa teklifte bulunmak,
c) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında vakfa teklifte bulunmak,
d) Yılda en az iki defa, konutların iç kısmının bakım onarımı ve tesisatlarının durumunu kontrol ettirmek,
Bu konuda, yönetici tarafından hazırlanan raporun aslı, yönetim işleri ile ilgili dosyada bir örneği de konut tahsis dosyasında saklanır.
e) Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil sahaların kiracılar tarafından özel amaçları için kullanılmasını önlemek,
Tamamı vakıf mülkiyetinde bulunan konut blok veya gruplarında, (a) bendinde belirtilen müşterek hizmet ve ihtiyaçların konut tahsis edilenler tarafından karşılanması esastır.
Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.

YEDINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler 
Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar
Madde 22- 
Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar.
a) Konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar.
b) Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar.
c) Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler.
d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarında kendiliklerinden değişiklik yapamazlar.
e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.
Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından Vakıf Yönetim Kuruluna bildirilir. Vakıfça bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tespit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.
Ek Madde- (Ek: 11.09.1987 tarih ve 87/12144 sayılı B.K.K. R.G. 24.10.1987-19614) Kurumlarından aylıksız veya aylıklı izinli olarak başka kurumlarda görevlendirilen personelin, vakfa ait konutlarda görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak yararlanmaları halinde, görevlendirildikleri kurumlarda görev yaptıkları süre içerisinde puanları dondurulmak ve süre kaydı aranmaksızın bu konutlarda oturmalarına devam olunur.

Yürürlük
Madde 23-
 Bu Yönetmelik…./…./….. tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme 
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür. 

(1) Sayılı Cetvel 
“Özel Tahsisli” konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam sahipleri aşağıda gösterilmiştir.
-Bakan                                                                                                                                                                       -Bakan yardımcısı

“Özel Tahsisli” konutların;
Isınma giderleri,
Demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,
Aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, kaloriferci ve benzeri giderleri ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri,                                                                                                       Vakıfça karşılanır.

(2) Sayılı Cetvel 
Merkez Teşkilatı
Kurul Başkanı, Genel Müdür, Müstakil Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Yüksek Müşavir, Adalet Bakanlığında görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Adalet Müfettişleri yaptığı görevin önem ve ehemmiyeti göz önünde bulundurularak, Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer görevliler. 

Taşra Teşkilatı
İl ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı, DGM Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, DGM Başkan, Üye ve Cumhuriyet Savcıları, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Tetkik Hakimi, Adli ve İdari Yargıda görevli Cumhuriyet Savcıları ve Hakimler,
Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve Cumhuriyet Başsavcılarına; Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonu Başkanları ve Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılarına puanlarına bakılmaksızın öncelikle lojman tahsis edilir.

 (3) Sayılı Cetvel 
SIRA TAHSiSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ
a) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+5) puan,
b) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,
c) Personelin eşi için (+6) puan,
d) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+3) puan,
e) Personelin eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+1) puan,
f) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin (konut kira gelirleri hariç) diğer tüm sürekli gelirleri aylık toplamının o yıl için belirlenen net asgari ücret tutarı ve bu tutarı aşan her bir kat için (-2) puan,
g) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-15) puan,
h) Personelin kendisinin, eşinin çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (g) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan,

Ek-4 
VAKIF KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ
1- Adı ve Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- Görev Unvanı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- Sicil Numarası : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4- Görev Yeri : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5- Ev Adresi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6- Kadro Derecesi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresi (Yıl, Ay, Gün): ……………………………………
8- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce yararlanmış ise konutta oturduğu süre (Yıl, Ay, Gün): …………………………..
9- Medeni Hali : ………………………………
10- Kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu çocuk sayısı: ………………………
11- Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertleri sayısı: ……………………………….
12- Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve özlük hakları hariç, her türlü diğer aylık veya yıllık gelirleri ile konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin aylık veya yıllık gelirleri (maaş, ücret, ikramiye, emekli maaşı, konut kirası gibi) yıllık toplamı (TL):………………
13- Eşinin Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıp çalışmadığı: …….
14- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği süre (Yıl, Ay, Gün) : …………………………
15- Konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisinin eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu olup olmadığı: …………………..
16- Kurum ve kuruluşların mevzuatına göre kademe ilerlemesi veya derece yükseltilmesinin durdurulması veya bu cezaya eş veyahutta daha ağır bir disiplin cezası alıp almadığı:………….
17- Görevi ihmal veya suistimalden mahkûmiyeti bulunup bulunmadığı: ………………
18- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda bulunduğu görevler ve süreleri:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19- Daha önce Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda kendisine konut tahsis edilenler için;
Konutun Bulunduğu Konuta Giriş – Konuttan Çıkma – Konutta Oturma Süresi-
İl veya İlçesi – Tarihi (Yıl, Ay, Gün):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20- Eşinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu çocuklarının;
Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Tahsil Durumu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21- Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin;
Adı ve Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi Yakınlığı:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


22- Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve özlük hakları hariç, diğer aylık veya yıllık gelirleri (TL):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23- Konut tahsis talebinde bulunan personelin kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin aylık veya yıllık gelirlerinin (Maaş, ücret, ikramiye, emekli maaşı, konut kirası, vb.) bir yıllık toplamı (TL) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24- Halen oturduğu konutun;
Kime ait olduğu, semti (yeri), aylık kirası (TL.), oda sayısı:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-Tahsisini İstediği Konutun;
Semti (yeri), brüt yüzölçümü (alanı) m2, oda sayısı:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bu beyannamenin tarafından düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumumda değişiklik olduğunda bildireceğimi, beyan ve taahhüt ederim.

(5) Sayılı Cetvel 
VAKIF KONUTLARI GİRİŞ TUTANAĞI 
Konut tahsis edilen personelin;
1-Adı ve Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- Görevi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- Konut Tahsis Tarihi : . . . /. . . /. . . . . .
4- Konut Tahsis Kararının Sayısı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5- Konutun Teslim ve Konuta Giriş Tarihi : . . . /. . . /. . . . . .
6- Konutun Bulunduğu İli : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7- İlçesi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8- Mahallesi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9- Cadde veya Sokak Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10- Konutun Kapı Numarası : . . . . . . . . . .
11- Daire Numarası : . . . . . . . . .
12- Konutun Bir Metrekarelik Alanı İçin Tespit Edilen;
Aylık Kira Birim Bedeli (m2/TL.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13- Konutun Brüt İnşaat Alanı(Metrekare) : . . . . . . . .
(Aylık Kira Birim Bedeli Çarpı Konutun Brüt İnşaat Alanı)
Yukarıda özellikleri belirtilen vakıf konutunu (7) sayılı cetvelde yazılı demirbaş eşya ve mefruşat ile birlikte aşağıdaki şartlarla teslim aldım.
1- Kiraladığım konutu “Vakıf Konutları Yönetmeliği” hükümlerine göre kullanmayı ve bu yönetmelik hükümlerine riayet etmeyi,
2- Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,
3- Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek “Vakıf Konutları Çıkış Tutanağı” ile bu giriş tutanağı ve eki demirbaş eşya ve mefruşat listesinde bir fark ve noksanlık tespit edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğimi,
4- Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasarın bedelini aynen karşılayacağımı,
5- Konutun içinin ve dışının, teslim aldığım andaki mimari durumunu değiştirmeyeceğimi,
Taahhüt ve yukarıda belirtilen hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim.
Personelin Adı ve Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Görevi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İmzası : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yukarıdaki imzanın, adı ve soyadı ile görevi yazılı dairemiz personeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .’e/a ait olduğu tasdik olunur.
. . . /. . . /. . . . .
Daire Amiri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . İli. . . . . . . . . . . . . . . . . . İlçesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahallesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . … Sokağında / Caddesinde bulunan. . . . . . . . . . . . . . . . . . kapı numaralı konutun. . . . . . . . . . . . . . . . . . dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle . . . /. . . /. . . . .
tarihinde teslim edildiğini gösteren tutanaktır. . . /. . . /. . . . .
Konutu Teslim Edenin;
Adı ve Soyadı, Görevi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konutu Teslim Alan Kiracının;
Adı ve Soyadı, Görevi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(6) Sayılı Cetvel 
VAKIF KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI 
Konut tahsis edilen personelin;
1-Adı ve Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- Görevi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- Konuttan Çıkış Tarihi: . . . /. . . /. . . . .
4- Konutun Bulunduğu İli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5- İlçesi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6- Mahallesi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7- Cadde veya Sokak Adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8- Konutun Kapı N.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9- Daire N.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10- Teslim edilen demirbaş eşya veya mefruşatta fark ve noksanlıklar ve değerleri:. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11- Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12- Konutun mimari durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Yukarıda belirtilen konutun mahsus hanelerinde açıklanan durumu ile teslim alındığını gösteren tutanaktır.
. . . /. . . /. . . . .
Konutu Teslim Alanın;
Adı ve Soyadı:
Görevi:


Konutu Teslim Eden Kiracının;
Adı ve Soyadı:
Görevi :

Askeri Birlikler Anasayfa / HESAPLAMALAR HESAPLAMALAR Aşağıdaki Hesaplama Araçları ile Puanlarınızı hesaplayın. Msü Puan Hesaplama, Fiziki …

Lojman Puanı Hesaplama Robotu – Memurlar.Net

Ağ22 Eyl 2017 · Lojman puanı hesaplama robotuna ulaşmak için tıklayınız Engelli memur ataması Şubat ayı içinde yapılacak 10 kişi çağrıldı, 1 kişi …

Subay Olma Rehberi – Özlük Hakları

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır