rüyada eşini başka biriyle görmek / Rüyada Eşini Başkasıyla Banyoda Görmek - Hayırlımonash.pw

Rüyada Eşini Başka Biriyle Görmek

rüyada eşini başka biriyle görmek

Rüyada eşinin başkasıyla ilgilendiğini görmek geçim derdi nedir bilmeyeceğine, kişinin birikim yapabilecek oranda kar elde edeceğine, ekmeğinin artacağına, çok hayırlı ve güzel kısmetler ile karşılaşacağına, düzenli ve disiplinli bir yaşam kuracağına, Allah katında günahlarının affolacağına rivayet etmektedir.

Rüya ilmine göre rüya sahibi kişinin ticarette büyük atılımlar yapacağına ve geleceğini sağlam temeller üzerine kurma fırsatı elde edeceğine, evsizlerin eve ekmeksizlerin ekmeğe kavuşacağına, heveslendiği ve sahip olmak istediği her ne varsa ona sahip olacağına, sevap işleyeceğine, kendisini çok özgüven sahibi biri olarak bulacağına, yalnız olmadığı için çok sevineceğine işaret eder.

Rüyada eşinin başkasıyla ilgilendiğini görmek hayatının zaferlerle dolacağına, maddi açıdan kötü durumdaysa iyi duruma geleceğine, kendisini üzen ve kıran kişilerden uzak duracağına, yaşanan üzücü ve acı olayların unutulacağına, endişeli ve üzüntülü günlerin geride kalacağına, hayırlı bir kısmet ile çok güzel bir evliliğe adım atacağına işaret ettiği söylenir.

Rüya ansiklopedisine göre rüya sahibi kimsenin sahip olduklarını başkaları ile de paylaşması sonucunda her zaman daha da bereketli bir hayat süreceğine, ileride saygın bir kimse olacağına, günden güne daha iyi bir hayata adım atacağına, hem bedenen hem de ruhen iyileşeceğine, sağlığının, huzurunun ve neşesinin yerinde olacağına, helal rızka kavuşacağına, sevdiği kişilerden her zaman destek göreceğine delalet etmektedir.

Rüyada eşinin başkasıyla ilgilendiğini görmek yapılan hataların kısa bir süre içinde telafi edileceğine, sorunların ve rahatsızlıkların atlatılacağına, güzel ve mutlu günler yaşayacağına, subay veya askeri personel olarak çalışmaya başlayacağına, her zaman örnek bir Müslüman olarak hareket etmesinden dolayı başına bela gelmeyeceğine, uzun süreden beri ödenemeyen borçlarını ödeyeceğine yorulur.

Rüya tabiri ansiklopedisine göre rüyayı görenin zamanla daha çok para elde edeceğine, el attığı bütün işlerde çok büyük kazanç elde edeceğine, kuran hafızı olmaya ya da hafızlık üzerine çalışan bir öğrenciye yardımda bulunacağına, kişinin ehli sünnete dikkat ettiğine ve hayatını İslami kurallara uygun yaşadığına, ailesine verdiği değeri her zaman gösterdiği gibi, sorumluluklarından da asla kaçma, fakir fukaraya edilen yardımların ardından bol bol hayır duası alınacağına, hayallerin gerçeğe dönüşeceğine, sevinç gözyaşları dökmeye, bir müddet doğru karar vermek adına içinde bulunduğu ortamdan uzaklaşacağına inanılmaktadır.

Gönderdiğiniz Rüyanın Tabiri En Kısa Sürede Bu Sayfada Yayınlanacak. Sayfayı Hemen Kaydet

Hayırlı tabiri için rüyanızı "Gündüz Niyetine Eşinin Başkasıyla İlgilendiğini Görmek" diye aratmanız gerektiğini biliyor muydunuz?

Sosyal Medyada Bizi Takip Ederek Desteğini Göster !

Rüyada eşini başkasıyla görmek ne anlama gelir? Rüyada kocasını, karısını başkasıyla görmek ne demek?

Rüyada e&#;ini görmek s&#;k&#;nt&#;l&#; durumlar&#;n habercisi olarak yorumlan&#;r. Rüyas&#;nda e&#;ini gören ki&#;inin:

 • Normal ya&#;am&#;nda içinden ç&#;kmas&#; güç olan durumlarla kar&#;&#; kar&#;&#;ya kalaca&#;&#; ve bu yüzden dertlerinin bir türlü son bulamayaca&#;&#; söylenir.
 • Rüya sahibi bu yüzden ne yaparsa yaps&#;n kafas&#;n&#; rahatlatamaz.
 • Rüyas&#;nda e&#;ini gören ki&#;i için i&#; ya&#;am&#;nda baz&#; ba&#;ar&#;s&#;zl&#;klar ba&#; gösterecektir.
 • Önüne ç&#;kacak engeller rüya sahibini zor durumda b&#;rakacakt&#;r.
 • Rüyada e&#;ini görmek bir di&#;er yoruma göre de&#;i&#;ime i&#;aret eder.
 • Rüya sahibi farkl&#; bir ya&#;am tarz&#;n&#; benimsemek istiyor olabilir.

Rüyada E&#;ini Ba&#;kas&#;yla Görmek

Rüyas&#;nda e&#;ini ba&#;kas&#;yla gören ki&#;inin rüyas&#;:

 • Evlili&#;inde ya&#;ad&#;&#;&#; tüm sorunlar&#;n üstesinden gelinece&#;i &#;eklinde yorumlan&#;r.
 • Bu rüya ki&#;inin ili&#;kisinde mutlulu&#;u tekrar yakalayaca&#;&#;, güzel günler görece&#;i ve e&#;iyle aras&#;ndaki buzlar&#;n erimesiyle ba&#;l&#;l&#;&#;&#;n&#;n artaca&#;&#; anlam&#;na gelir.
 • E&#;er rüyay&#; gören ki&#;i bir kad&#;nsa bu rüya kocas&#;yla aras&#;nda büyük bir güven problemi oldu&#;unu gösterir.
 • Rüyay&#; gören ki&#;i e&#;er erkekse kar&#;s&#;na kar&#;&#; olan k&#;skanç tav&#;rlar&#;n&#;n ne kadar yersiz oldu&#;unun fark&#;na varmal&#; ve k&#;skanç tav&#;rlar&#;n&#; kontrol alt&#;na almal&#;d&#;r.

Rüya alimlerinden baz&#;lar&#; ise bu rüyay&#; rüya sahibinin aile içerisinde ya&#;anan k&#;skançl&#;k ve laf söz yüzünden huzursuz olaca&#;&#; &#;eklinde tabir etmektedir.

Rüyada Eski E&#;le Cinsel &#;li&#;kiye Girmek

Rüyas&#;nda eski e&#;iyle cinsel ili&#;kiye girdi&#;ini gören kimsenin:

 • Rüyas&#; kendisinin olmayan bir e&#;yaya ya da mala el koymaya çal&#;&#;t&#;&#;&#;n&#; ve yolundan saparak kötü i&#;ler yapaca&#;&#;n&#; göstermektedir.
 • Haram yoldan para kazanma derdine dü&#;üp, geçici olarak büyük paralar kazanaca&#;&#; &#;eklinde yorumlan&#;r ve rüya sahibinin normal ya&#;ant&#;s&#;nda çok daha dikkatli davranmas&#; gerekir.
 • R&#;zk&#;n&#; olmad&#;k yerlerde harcayarak parasal s&#;k&#;nt&#; ya&#;ayaca&#;&#;na ve anl&#;k isteklerinin kurban&#; olarak sonuçlar&#; kötü olan olaylarla kar&#;&#;la&#;aca&#;&#;na, ba&#;&#;n&#; derde sokaca&#;&#;na ve toparlanmas&#;n&#;n uzun sürece&#;ine i&#;aret eder.

Rüyada Ölmü&#; E&#;ini Görmek

Rüyas&#;nda ölmü&#; e&#;ini gören ki&#;i için bu rüya:

 • Bilinçalt&#;n&#;n bir yans&#;mas&#;d&#;r ya da ölmü&#; olan e&#;in rüya sahibinden dua bekledi&#;ini gösteren bir i&#;aret niteli&#;indedir.
 • Bu rüya genel anlamda olumlu yorumlan&#;r.
 • Kimi zaman sevindirici bir haber al&#;naca&#;&#;na yorumlan&#;rken kimi zaman da rüya sahibinin sevdi&#;i birinden de&#;erli bir hediye alaca&#;&#;na i&#;aret eder.
 • Bu rüya tabiri için yap&#;lan bir di&#;er yorum ise rüyas&#;nda ölmü&#; e&#;ini gören ki&#;inin ev içerisinde ya&#;ad&#;&#;&#; tats&#;zl&#;klar&#;n ve problemlerin bitece&#;ine, akrabal&#;k ili&#;kilerinin giderek daha da kuvvetlenece&#;ine delalet etti&#;i &#;eklindedir.

Rüyada E&#;le Cinsel &#;li&#;kiye Girmek

Rüyas&#;nda e&#;iyle ili&#;kiye girdi&#;ini gören ki&#;i:

 • E&#;er erkek ise devlet makamlar&#;ndan birinde üst bir yönetici pozisyonuna yükselecek ve kariyerinin zirvesine ula&#;acakt&#;r.
 • E&#;er rüya sahibi bir kad&#;nsa zor zamanlar geçirecek ancak sab&#;rl&#; olur ve bu zorluklardan kurtulmak için çaba sarf ederse eski mutlu günlerine kavu&#;acakt&#;r.
 • Rüyas&#;nda e&#;iyle ili&#;kiye giren ki&#;i için bu rüya ayn&#; zamanda etraftaki ki&#;ilerden gelebilecek zararlar&#;n ortadan kalkaca&#;&#;n&#; da gösterir.

Rüyas&#;nda Kocas&#;n&#; Ba&#;ka Kad&#;nla Görmek

Rüyas&#;nda kocas&#;n&#; ba&#;ka kad&#;nla gören ki&#;i için bu rüya:

 • E&#;inin bir günah i&#;leyece&#;i &#;eklinde yorumlan&#;r.
 • Genel anlamda hayra yorulmayan bir rüyad&#;r.
 • Bu rüyay&#; gören kimsenin e&#;i ile aras&#; bozulacakt&#;r.
 • Bu rüya aile içinde ya&#;anacak olan huzursuzluklara ve kavgalara da yorumlan&#;r.
 • Rüyas&#;nda kocas&#;n&#; bir ba&#;ka kad&#;nla bast&#;&#;&#;n&#; gören ki&#;inin e&#;inin büyük bir yanl&#;&#; yaparak geri dönü&#;ü olmayan bir yola girece&#;i ve sonuçlar&#;na katlanmak zorunda kalarak büyük ac&#;lar çekece&#;i dü&#;ünülür.

Rüyada Kar&#;s&#;n&#; Görmek

Rüyas&#;nda kar&#;s&#;n&#; gören rüya sahibinin:

 • Halihaz&#;rda var olan s&#;k&#;nt&#;lar&#; bir süre daha devam edecek, i&#; ve aile ya&#;ant&#;s&#;nda henüz çözülememi&#; ve kendisini kötü anlamda etkileyen problemler ya&#;amaya devam edecektir.
 • Problemlerden kurtulabilmek için birilerinin deste&#;ine ihtiyaç duyacakt&#;r.
 • Rüya sahibi kendisini uzanacak bir yard&#;m elini göz ard&#; etmemelidir. Çünkü bu yard&#;m neticesinde rüya sahibi mutluluk verici olaylarla kar&#;&#;la&#;arak tüm dertlerinden k&#;sa sürede kurtulacak ve uzun bir süre dertsiz tasas&#;z bir ya&#;am sürecektir.

Rüyada Kocas&#;n&#; Görmek

Rüyada kocas&#;n&#; gören ki&#;i için:

 • Bir hevesle ba&#;lanacak olan i&#;te verilen sözlerin tutulmamas&#; yüzünden anla&#;mazl&#;klar&#;n ç&#;kaca&#;&#; ve i&#;lerin istenildi&#;i gibi ilerlemeyece&#;i söylenebilir.
 • E&#;itim ya&#;am&#;nda da baz&#; pürüzlerle kar&#;&#;la&#;acak olan rüya sahibi için i&#;ler ters gidecektir.
 • Bununla birlikte i&#; ya&#;am&#;nda sevdi&#;i ve güvendi&#;i biriyle ortakl&#;k kurarak i&#;lerini yoluna koyacakt&#;r.
 • Rüya sahibi, sosyal hayat&#; ya da aile hayat&#; ile alakal&#; olarak hiç beklemedi&#;i bir zamanda çok sevindirici ve hay&#;rl&#; bir haber alacakt&#;r.

Rüyada Kocas&#;n&#; Hasta Görmek

Rüyada kocas&#;n&#;n hasta oldu&#;unu gören ki&#;i için bu rüya:

 • Olumsuz olarak yorumlan&#;r.
 • Elindeki i&#;leri bir anda kaybederek, hem maddi hem de manevi olarak büyük zarara u&#;rayacak olan rüya sahibi, çok çabalamas&#;na ra&#;men yine de i&#; ya&#;am&#;yla ilgili pek çok problem ya&#;ayacak ve neredeyse iflas edecek duruma gelecektir.
 • Ancak rüya sahibi e&#;er sab&#;rl&#; olursa tüm bu s&#;k&#;nt&#;l&#; günler sona erecek ve ve i&#; ya&#;am&#;nda kar&#;&#;s&#;na ç&#;kan sorunlar en k&#;sa sürede ortadan kalkacakt&#;r. Bu sayede rüyay&#; gören ki&#;i yeniden yükselmeye ba&#;layacak ve geçim s&#;k&#;nt&#;s&#; çekmeyecektir.
 • Ayr&#;ca ailesinden ve arkada&#; çevresinden de hiç beklemedi&#;i kadar çok destek görecektir.

Rüyada Kocas&#;n&#; Öpmek

Rüyas&#;nda kocas&#;n&#; öptü&#;ünü gören ki&#;inin:

 • Aile ya&#;am&#;nda çok huzurlu ve rahat bir döneme girecek, ba&#;ar&#;l&#; i&#;lere imza atacak ve do&#;ru gelecek planlar&#; yaparak hem kariyer yapacak hem de maddi olarak büyük paralar kazanacakt&#;r.
 • Bu rüya ayn&#; zamanda risk alarak girilen bir i&#;te büyük maddi kay&#;plar ya&#;anaca&#;&#;n&#; ve s&#;k&#;nt&#;l&#; zamanlardan geçmek zorunda kal&#;naca&#;&#;n&#; gösterir. Bu yüzden rüya sahibi risk alma konusunda çok dikkatli olmal&#;d&#;r.
 • Bununla birlikte rüyay&#; gören ki&#;i hay&#;rl&#; biri ile evlenerek hem manevi hem de maddi olarak s&#;k&#;nt&#;l&#; günleri geride b&#;rakacakt&#;r.

Rüyada Han&#;m&#;n&#; Görmek

Rüyas&#;nda han&#;m&#;n&#; gören ki&#;inin rüyas&#;:

 • K&#;sa bir zaman içerisinde güzel ve hay&#;rl&#; bir olayla kar&#;&#;la&#;aca&#;&#;,
 • &#;&#; ya&#;am&#;nda girece&#;i tüm i&#;lerden helal ve bol kazançlar elde ederek ç&#;kaca&#;&#;,
 • Hem hanesinde hem de i&#; yerinde bolluk bereketin hiç bitmeyece&#;i ve
 • Hane içindeki ba&#;l&#;l&#;&#;&#;n artaca&#;&#; &#;eklinde yorumlan&#;r.

Rüyada Hapisteki E&#;ini Görmek

Bu rüya sayesinde tüm dilekleri ve dualar&#; gerçek olacak olan rüya sahibinin:

 • Yüzü gülecek, tan&#;mad&#;&#;&#; biri taraf&#;ndan büyük bir kaz&#;k yiyerek hem maddi hem de manevi zarara u&#;rayacakt&#;r.
 • Ancak umutsuzlu&#;a kap&#;ld&#;&#;&#; s&#;rada uzaklardan sevdi&#;i bir ki&#;inin gelmesiyle tüm s&#;k&#;nt&#;lar&#;ndan bir ç&#;rp&#;da kurtulacak ve i&#;lerinde ba&#;ar&#;l&#; olmaya ba&#;layacakt&#;r.
 • Eline geçen f&#;rsatlar&#; do&#;ru de&#;erlendirerek gelecek için büyük yat&#;r&#;mlar yapacak ve hayat&#;n&#;n dönüm noktas&#;n&#; ya&#;ayarak ya&#;am&#;na bamba&#;ka bir yön vermek isteyecektir.

Rüyada Ayr&#; Ya&#;ad&#;&#;&#; E&#;ini Görmek

Rüyas&#;nda ayr&#; ya&#;ad&#;&#;&#; e&#;ini gören kimsenin:

 • Ya&#;am&#;n&#; kökten de&#;i&#;tirecek olaylar ya&#;ayaca&#;&#;,
 • De&#;er verdi&#;i eski arkada&#;lar&#;yla bulu&#;arak eski günleri yad edece&#;i,
 • Aile fertleriyle ya&#;ad&#;&#;&#; s&#;k&#;nt&#;lardan ötürü ba&#;ka bir eve ta&#;&#;naca&#;&#;,
 • Beklemedi&#;i bir haber alarak mutluluktan havalara uçaca&#;&#;,
 • Geçmi&#;te yapt&#;&#;&#; hatalardan ders ç&#;karaca&#;&#; ve
 • Bu yüzden ince eleyip s&#;k dokuyaca&#;&#; söylenir.

Rüyada Kocas&#;n&#; K&#;skanmak

Rüyas&#;nda kocas&#;n&#; k&#;skand&#;&#;&#;n&#; gören ki&#;i:

 • &#;çinde bulundu&#;u s&#;k&#;nt&#;l&#; durumdan k&#;sa sürede kurtulacak, dertleri bitecek ve huzur bulacak ve i&#; ya&#;am&#;nda do&#;ru ad&#;mlar atarak ba&#;ar&#;y&#; yakalayacakt&#;r.
 • Bu sayede ömrünü hep ne&#;e içinde geçirecek, kendisine büyük kazanç kap&#;lar&#; aç&#;lacak, eski sa&#;l&#;&#;&#;na kavu&#;acak ve sevdi&#;i bir dostu ile ufak bir k&#;rg&#;nl&#;k ya&#;ayacakt&#;r.
 • Bununla birlikte rüya sahibi kudretli ve güçlü ki&#;ilerle kar&#;&#;la&#;&#;p onlara ak&#;l dan&#;&#;acak ve bol kazançl&#; bir ortakl&#;k kuracakt&#;r.

Rüyada Kocas&#;n&#; Ba&#;kas&#;yla Evlenmi&#; Görmek

Rüyas&#;nda kocas&#;n&#; ba&#;ka biriyle evlenmi&#; olarak gören ki&#;i:

 • Ne&#;esini kaybedecek, uzun süre yüz gülmeyecek, verdi&#;i emeklerin bo&#; yere harcand&#;&#;&#;n&#; dü&#;ünecek, hakk&#;nda birtak&#;m dedikodular ç&#;kacak ve ba&#;ar&#;s&#;n&#; engelleyen baz&#; pürüzler ba&#; gösterecektir.
 • Ancak rüya sahibi için olumlu geli&#;melerin ya&#;anmas&#; da muhtemeldir.

Kimi yorumculara göre bu rüya tabiri, rüya sahibinin yeni bir ba&#;lang&#;ç yapacak ve dü&#;manlar&#; kendisinden uzakla&#;acakt&#;r. Öte yandan hayat&#;na çeki düzen vererek sade bir ya&#;am&#; benimseyecektir.

Rüyada Kocas&#;n&#; Dövmek

Rüyas&#;nda kocas&#;n&#; dövdü&#;ünü gören ki&#;inin:

 • Karde&#;iyle birbirlerine destek olmalar&#; sayesinde i&#;lerin hiç beklemedikleri kadar iyi gidece&#;i, yapacaklar&#; ortakl&#;k sayesinde uzun ömürlü bir i&#; ya&#;am&#;na imza atacaklar&#; ve bir ömür maddi s&#;k&#;nt&#; çekmeyecekleri dü&#;ünülür.
 • Rüya sahibi &#;ans&#; ve çabalar&#; sayesinde güzel olaylar ya&#;ayarak i&#;leri büyütecek, rakipleriyle zorlu bir mücadeleye girecek ancak bu mücadeleden ma&#;lup ayr&#;lacakt&#;r.
 • Rüya sahibinin evine bereket ve huzur dolacak, aile içinde birtak&#;m kavgalar ve anla&#;mazl&#;klar ba&#; gösterecektir.
 • &#;yi gününde hep yan&#;nda olan dostlar&#;n&#;n zor gününde yan&#;nda olmamas&#; rüya sahibini ihanete u&#;ratacakt&#;r.

Rüyada Kocas&#;n&#; Hamile Görmek

Rüyada kocas&#;n&#; hamile olarak gören ki&#;i için bu rüya:

 • Hay&#;rlara vesiledir.
 • Bu rüya, rüya sahibi ile ilgili dedikodu yap&#;ld&#;&#;&#;n&#; gösterir.
 • Rüya sahibinin aile içinde baz&#; s&#;k&#;nt&#;lar ya&#;ad&#;&#;&#;na ve bu s&#;k&#;nt&#;lar&#;n uzun bir süre düzelmeyece&#;ine i&#;aret eder ancak rüyay&#; gören ki&#;i sabrederek ayd&#;nl&#;k günlere kavu&#;acakt&#;r.
 • Rüyas&#;nda kocas&#;n&#; hamile gören ki&#;i yak&#;n arkada&#;&#;n&#;n güven sars&#;c&#; bir davran&#;&#;&#;n&#; yakalayarak üzülecektir.

Rüyada E&#;ini Hamile Görmek

Rüyas&#;nda e&#;inin hamile oldu&#;unu gören ki&#;i:

 • Mutlu bir evlilik ya&#;ayacak ve yak&#;n zamanda bu mutlulu&#;u bir bebekle taçlanacakt&#;r.
 • Bu rüya ayn&#; zamanda huzur dolu bir ömrü simgeler.
 • Rüya sahibi yak&#;n zamanda mutlu bir haber alacakt&#;r.
 • Rüyas&#;nda e&#;inin ikiz bebeklere hamile oldu&#;unu gören ki&#;i için bu rüya birden çok nimet ve sevindirici haber anlam&#;na gelir.
 • Bu rüya art arda ya&#;anacak olan güzellikleri ve ba&#;ar&#;y&#; temsil eder.
 • Di&#;er bir yandan maddi zenginli&#;i temsil etti&#;i de dü&#;ünülür.

Rüyada E&#;ini Ba&#;kas&#;yla Cinsel &#;li&#;kide Görmek

Rüyada e&#;ini ba&#;kas&#;yla cinsel ili&#;kiye girerken gören ki&#;i için bu rüya:

 • Hayra yorulmaz.
 • Çünkü bu rüya aile içinde ya&#;anan tart&#;&#;malar&#;n giderek artaca&#;&#;, çiftlerin büyük bir anla&#;mazl&#;k içerisine girerek problemli bir ayr&#;l&#;k ya&#;ayaca&#;&#; anlam&#;na gelir.
 • Bu rüya manevi çöküntülerin ve maddi manevi kay&#;plar&#;n habercisidir.
 • E&#;lerin birbirine kar&#;&#; olan sayg&#;s&#;z ve agresif tutumlar&#; olaylar&#; içinden ç&#;k&#;lmaz bir hale sokarak geri dönü&#;ü olmayan bir sürecin ya&#;anmas&#;na sebep olacakt&#;r.

Rüyada E&#;inin Sarho&#; Görmek

Rüyada e&#;ini sarho&#; gören ki&#;i için:

 • Mutlu günlerin hüküm sürece&#;ine,
 • Gayrimenkul i&#;ine ad&#;m ataca&#;&#;na ve etraf&#;ndaki ki&#;ilerden destek görece&#;ine ancak i&#;lerinin umdu&#;u gibi gitmeyerek iflas&#;n e&#;i&#;ine gelece&#;ine,
 • Maddi kay&#;plar ya&#;ayaca&#;&#;na,
 • Gözya&#;&#; dökece&#;ine ancak yard&#;msever ve iyi kalpli biri olmas&#; sebebiyle tekrar eski maddi olarak güçlü günlerine geri dönece&#;ine ve
 • &#;htiyaç sahipleri ile tüm paras&#;n&#; bölü&#;ece&#;ine yorumlan&#;r.
 • Ayn&#; zamanda rüya sahibi kendisine u&#;ur getiren ki&#;ilerle tan&#;&#;acak ancak üzüntü ya&#;ayacakt&#;r.

Rüyada E&#;ini Kaybetmek

Rüyas&#;nda e&#;ini kaybetti&#;ini gören ki&#;inin:

 • E&#;iyle aras&#;nda baz&#; problemlerin ya&#;anaca&#;&#; anlam&#;ndad&#;r.

Baz&#; rüya alimlere göre bu rüya olumsuz yorumlan&#;rken yani rüya sahibinin ba&#;&#;na gelebilecek olan musibetin ve kötülü&#;ün habercisi iken baz&#;lar&#;na göre de bu rüya mutlu, huzurlu ve uzun bir beraberli&#;in göstergesidir. Rüyas&#;nda e&#;ini kaybeden ki&#;i gerçek ya&#;am&#;nda da bir dayana&#;&#;n&#; kaybedecektir ya da kendisine her anlamda destek olan ve yard&#;m eden bir yak&#;n&#; ile aras&#; aç&#;lacakt&#;r.

Rüyada E&#;ini Hasta Görmek

Rüyas&#;nda e&#;inin hasta oldu&#;unu gören ki&#;inin rüyas&#;:

 • Kar&#;&#;la&#;t&#;&#;&#; kötü olaylara ra&#;men uzun bir yolculu&#;a ç&#;kaca&#;&#;na ve yeni ya&#;am&#;nda rahat&#;n&#;n, a&#;&#;z tad&#;n&#;n ve maddi durumunun yerinde olaca&#;&#;na,
 • &#;&#;lerinin aç&#;larak öncü firma haline gelece&#;ine ancak ya&#;am standartlar&#;n&#;n yükselmesi sebebiyle borçlar&#;n&#;n artaca&#;&#;na,
 • Emeklerinin kar&#;&#;l&#;&#;&#;n&#; alaca&#;&#;na,
 • &#;&#; ortakl&#;&#;&#; yapaca&#;&#;na ancak ihanete u&#;rayaca&#;&#;na ve
 • Zor bir karar vermek durumunda kalaca&#;&#;na i&#;aret eder.
 • Ayr&#;ca e&#;iyle aras&#; hiç olmad&#;&#;&#; kadar iyi olacakt&#;r.

Rüyada E&#;ini Silahla Öldürmek

Rüyas&#;nda e&#;ini silahla öldürdü&#;ünü gören ki&#;i için:

 • Sa&#;l&#;k problemleri ba&#; gösterecektir.
 • &#;&#; kurmak için ad&#;m atacak, güzel günler ya&#;amay&#; beklerken kabus dolu günler geçirecek, aile içinde maddi s&#;k&#;nt&#;lar ya&#;anacak, hem &#;ans&#; hem de k&#;smeti kapanacak ancak kendisine uzat&#;lan bir yard&#;m sayesinde tüm dertlerinden tek seferde kurtulacakt&#;r.
 • Büyük bir de&#;i&#;im ya&#;ayan rüya sahibinin bu sayede hayal etti&#;i ne varsa gerçekle&#;ecek ve mutlu bir evlilik yapacakt&#;r.

Rüyada E&#;ini Ba&#;&#; Kapal&#; Görmek

Rüyas&#;nda e&#;ini ba&#;&#; kapal&#; gören ki&#;i için bu rüya:

 • Pek hay&#;rl&#; &#;ekilde yorumlanmaz.
 • Rüya sahibi baz&#; i&#;lere girecek ve i&#;ler durma noktas&#;na gelecektir ancak dualar&#; kar&#;&#;l&#;k görecek, ya&#;ad&#;&#;&#; kötü durum son bulacak, ihanete u&#;rayacak, eline iyi bir i&#; f&#;rsat&#; geçmesine ra&#;men kimseye güven duymad&#;&#;&#; için karar almakta zorlanacakt&#;r.
 • Bununla beraber bu rüya aile içinde üzücü bir olay ya&#;anaca&#;&#;n&#; ve istedi&#;i arabaya kavu&#;aca&#;&#;n&#; gösterir.

Rüyada Ölmü&#; E&#;ini Y&#;kamak

Rüyas&#;nda ölmü&#; e&#;ini y&#;kad&#;&#;&#;n&#; gören ki&#;inin rüyas&#;:

 • Kurulu bir düzeni olaca&#;&#;na,
 • Dertlerinin bitece&#;ine,
 • Maddi kazanc&#;n&#;n artaca&#;&#;na,
 • Sa&#;l&#;&#;&#;n&#;n düzelece&#;ine,
 • E&#;lenceli bir ya&#;am&#; olaca&#;&#;na ve ne&#;e içinde ya&#;ayaca&#;&#;na,
 • Hem maddi hem de manevi olarak iyi durumda olaca&#;&#;na,
 • Zor zamanlardan geçece&#;ine ve hayallerinden uzakla&#;mak durumunda kalaca&#;&#;na,
 • Elinde bulunan mallarda art&#;&#; olaca&#;&#;na ve
 • Sa&#;lam temellere dayanan bir yuva in&#;a ederek herkesi k&#;skand&#;raca&#;&#;na yorulurken sorunlar rüya sahibinin pe&#;ini b&#;rakmayacakt&#;r.

Rüyada E&#;ini Kör Görmek

Bu rüya hem olumlu hem de olumsuz &#;ekilde yorumlan&#;r.

Rüyas&#;nda e&#;ini kör olarak gören ki&#;inin:

 • Ne malda ne de mülkte gözünün olaca&#;&#;na,
 • &#;li&#;kisini yoluna sokmak için ad&#;mlar ataca&#;&#;na,
 • Zor günler geçirmesine ra&#;men umudunu yitirmeyerek durumu düzeltmek için çaba harcayaca&#;&#;na,
 • Maddi güç elde edece&#;ine, mutlu ve huzurlu bir ya&#;am sürerek i&#; ya&#;am&#;nda yükseli&#;e geçece&#;ine,
 • Annesi ile ilgili sevindirici haberler alarak mutlu olaca&#;&#;na,
 • Ba&#;kalar&#;n&#;n i&#;ine kar&#;&#;arak zan alt&#;nda kalaca&#;&#;na i&#;aret eder.

Rüyada E&#;ini Küs Görmek

Rüyas&#;nda e&#;inin küs oldu&#;unu gören ki&#;i:

 • Sevilen bir patron olacak, devlet kap&#;s&#;nda iyi bir i&#; bulacak, i&#; konusunda güvenilir ki&#;ilerden fikir alacak, hiç beklemedi&#;i bir müjdeli haber alacak ve ba&#;ar&#;dan ba&#;ar&#;ya ko&#;arak ad&#;ndan söz ettirecektir.

Ayr&#;ca kimi yorumlara göre rüya sahibi ailesi taraf&#;ndan destek görecek ancak kariyeri sekteye u&#;rayacak ve toparlanmakta güçlük çekecektir. Bu durumdan dostunun yard&#;m&#;yla kurtulacak ve i&#;leri yoluna koyacakt&#;r.

Rüyada E&#;ini Bo&#;mak

Bu rüyan&#;n kötü anlamlara geldi&#;i dü&#;ünülse de asl&#;nda hay&#;rl&#; &#;ekilde yorumlan&#;r.

Rüyas&#;nda e&#;ini bo&#;du&#;unu gören ki&#;i:

 • Ba&#;ar&#; getiren bir projeye imza atarak büyük paralar kazanacak ve hay&#;rl&#; i&#;ler yaparak takdir toplayacakt&#;r.
 • Ayn&#; zamanda hastal&#;klar&#; düzelecek, tüm çabalar&#;na ra&#;men i&#;leri bir anda tersine dönerek onu yoksullu&#;a sürükleyecek, bereketsiz ve k&#;smetsiz bit döneme girmesine sebep olacakt&#;r.
 • Ancak yeni tan&#;&#;t&#;&#;&#; ki&#;ilerin yard&#;m&#;yla düze ç&#;karak yeni i&#; f&#;rsatlar&#; yakalayacak ve bir daha s&#;rt&#; yere gelmeyecektir.
 • Her ko&#;ulda ayakta kalmay&#; ba&#;aracakt&#;r.

Rüyada E&#;ini Yüzerken Görmek

Rüyas&#;nda e&#;ini yüzerken gören rüya sahibi:

 • Yak&#;n zamanda bereket ve bollu&#;a eri&#;erek zenginle&#;ecek, Allah'a yak&#;nla&#;arak hak yolunda güzel ve hay&#;rl&#; i&#;ler yapacak ve bir süredir ya&#;ad&#;&#;&#; s&#;k&#;nt&#;lardan k&#;sa sürede kurtulacakt&#;r.
 • Bu rüya ayn&#; zamanda rüya sahibinin ac&#; bir olay ya&#;ayaca&#;&#;n&#;, hay&#;rl&#; evlatlar yeti&#;tirece&#;ini, yeteneklerinin dikkat çekmesi sebebiyle pek çok yar&#;&#;madan ödüllerle ayr&#;laca&#;&#;n&#; ve bu ba&#;ar&#;lar&#;n yeni i&#; kap&#;lar&#; açaca&#;&#;n&#; gösterir.
 • Rüya sahibi bu sayede rahat ve huzurlu bir ya&#;ama kavu&#;acakt&#;r.

Rüyada E&#;ini Ç&#;plak Görmek

Rüyas&#;nda e&#;ini ç&#;plak gören ki&#;inin:

 • Sorunlar&#; k&#;sa zamanda son bulacak, i&#;lerindeki ba&#;ar&#; sayesinde hat&#;r&#; say&#;l&#;r paralar kazanacak ve rakiplerini alt ederek onlar kar&#;&#;s&#;nda zafer elde edecektir.
 • Bu rüya, rüya sahibinin kendisi için hay&#;rl&#; olan i&#; f&#;rsatlar&#;n&#; do&#;ru &#;ekilde de&#;erlendirece&#;ini, bu sayede büyük bir at&#;l&#;mlar yapaca&#;&#;n&#;, maddi olarak günden güne güçlenece&#;ini ve hastal&#;klar&#;na &#;ifa bulaca&#;&#;n&#; gösterir.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

Rüyada eşi başkasıyla görmek

Rüyada eşi başkasıyla görmek bolluk ve berekete kavuşarak zenginleşeceğine hak yolunda da çok güzel ve iyi olan işler yapacağına, mutluluğun ve başarının sırrını çözmeyi bileceğine, zor bir hayat sürmeye başlayacağına, çok büyük bir üzüntü duyacağına, yapılacak bazı akıllıca manevralar sayesinde rakiplerin geride bırakılacağına, farklı şeyler deneyeceğine yorulur.

Rüyada eşi başkasıyla gördüyseniz

 • Bazı planlarda değişiklikler yapılması gerekebilir.
 • Anlatarak ifade etmenin mesajlarınızı daha anlaşılır kılacağını ya da yumuşatabileceğini düşünüyorsunuz.

Rüyada eşimin başkasını sevdiğini görmek kendisinin de dinde ve ahlakta çok daha olgunlaşacağına, hem de işinde söz sahibi olacağına, her şeye çıkarcı bir yaklaşım içinde olacağına, çok sıkıntılı dönemler geçirileceğine ve hastalık ve çeşitli sorunlar ile boğuşulacağına, eşler arasındaki soğukluğun yakın zamanda ortadan kalkacağına delalet ettiğine inanılır.

Rüya alimlerinin tabirlerine göre rüyada eşini başkasıyla yakalamak uzun zamandan beri hayalini kurduğu her şeyi gerçekleştireceğine ve çok daha iyi yerlere gelerek kendisi için çok daha fazla şans yaratacağına, bir daha da hayatı boyunca bu imkânı elde edemeyeceğine, uğradığı zararı çok hayırlı bir şekilde telafi edeceğine, sorunların kısa süre içinde çözüme ulaşacağına ve her adımda daha büyük başarılar ve kazanç elde edileceğine, hem zafer ve mutluluk hem de kazanç elde edeceğine yorulur.

Rüya tabir edenlere göre rüyada eşini başkasıyla basmak işlerinin çok zor bir durumda kalacağına, dünya malı için hiçbir zaman itibarını zedeleyecek işlere girmeyeceğine, verilen sadakalar sayesinde kazaların ve belaların atlatılacağına, kırgınların ve küskünlerin barışacağına delalettir.

Rüyada eşinden başkasıyla nişanlanmak rüya sahibi kişi için vaaz ve nasihate, yeni çalışmalar ve yeni fikirlerle döneceğine, hiç beklemediği bir anda aile hayatında deyim yerindeyse bir deprem olacağına ve karşılaşılan bu durum yüzünden aile bireylerinin birbirlerine düşeceğine, fena insanlar ile bazı sorunlar yaşanacağına, kötü yola sapmayacağına ve hak yemeyeceğine yorulmaktadır.

Rüyada eşin başkasıyla evlenmesi rüyayı gören için kazanç kapılarının kapanacağına, çok büyük kazançlar elde ederek büyük bir zenginliğe kavuşacağına, bir proje sayesinde çok büyük başarılar kazanacağına, yakın bir zaman içinde başına gelebilecek kötü olayları uzaklaştıracağına inanılmaktadır.

Rüyada eşini başkasıyla uyurken görülmesi sağlıkla ilgili olan bir sorundan kurtulmak için bir doktora başvurulacağına, birçok konuda daha dikkatli olunacağına ve emek veren kişilerin istediği şeyler için alınteri döküleceğine, ferahlığa çıkacağına ve çözümsüz kalmış problemlerin çözümleneceğine, atılacak adımlar sayesinde çok büyük kazançlar elde edileceğine, iş hayatı içinde çok tartışma yaşayacağına yorumlanır.

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada eşinin başkasına sarılması rüya sahibine yardım edeceğine ve aralarındaki bağın daha sağlamlaşacağına, geçmişten gelen tüm sıkıntıların ve borçların sona ereceğine, zevkli ve eğlenceli bir hale geleceğine, ekmek kapılarının kapanacağına, gönül hoşluğu içinde olacağına ve esenlik bulacağına yorumlanmaktadır.

Rüya tabir edenlere göre rüyada eşinin başkasıyla yattığını duymak maddi ve manevi olarak büyük bir zarara uğranacağına ve sıkıntı çekileceğine, uzunca bir süre bu durumun etkisi altında kalacağına, aile içerisine olacak hoşnutsuzluğa yorumlanır.

Rüyada eşinin başkasından hoşlandığını görülmesi inancına hep sadık kalarak yaşayacağına, iyi bir kariyer edineceğine bu sayede herkes tarafından takdir edilen ve çok konuşulan kişi olmayı başaracağına, beklemediği bir anda üst üste müjdeli haberler alacağına, alınacak kötü kararlar yüzünden yaşanan parasal sıkıntıların kısa bir süre içinde daha da artacağına, rızkının her geçen gün daha da artacağına, kötü ve zor günler yaşanacağına delalet etmektedir.

Rüyada eşini başkasıyla konuşurken görmek çok büyük ve hayırlı çalışmalar gerçekleştirmek için çok azim göstereceğine, aile hayatında da çok huzurlu ve mutlu olunacağına, amaçlarına nail olacağına işarettir.

Rüya tabir edenlere göre rüyada eşinin başkasına gitmesi onları okula göndereceğine, beklenmedik olaylarla karşılaşacağına, sorumlulukların bir türlü yerine getirilemeyeceğine işaret ettiğine inanılır.

Rüyada eşinin başkasıyla tartıştığını görüldüğünde hayal ettiği ve çok istediği herşeye kavuşacağına, çok büyük üzüntüler ve stresler yaşayacağına, her gün biraz daha sıkıntıya düşüleceğine inanılır.

Rüyada eşinin başkasını beğenmesi aksiliklerin ve sorunların üst üste geleceğine, zorlu yollardan geçerek çok başarılı bir kariyer ortaya koyacağına ve başarıları ile adından söz ettireceğine, uzun zaman önce çok tanışılmış olan hayırlı bir kısmet ile dünyaevine girileceğine, büyük bir kazanca sahip olacağına alamet eder.

Rüyada eşinin başkasıyla evlenmek istemesi rüyayı gören için kazandıkları ile çok daha büyük çalışmalara girip yardım isteyen ve çok sıkıntılı durumlarda olan insanlara çok büyük destekte bulunacağına, maddi ve manevi olarak da kayıpların olacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulacağına ve eline geçecek mal mülk sayesinde ömür boyu rahat bir hayat süreceğine, iş hayatında saygı göreceğine, düştüğü kötü durumlardan yardım ettiği insanlardan alacağı hayır duaları sayesinde kurtulacağına işaret ettiğine inanılır.

Rüyada eşinin başkasıyla ilgilenmesi rüya sahibi kişi için büyük bir boşluğa düşeceğine, yaptığı işlerde her zaman dürüst ve namuslu davranacağına, hafiflemiş ve mutlu hissedeceğine, etrafındaki insanlara karşı mahcup olacağına, ah ve beddua almamak için özen göstereceğine yorulur.

Rüyada eşinin başkasına kaçması alınacak destek ile moral olarak çok iyi bir duruma gelineceğine, yaptığı iş ile başarılı olacağına, uzun bir zaman önce büyük bir tartışma yaşadığı bir kişinin kendisine kurduğu tuzakları bozacağına, sağlıklı ve zinde olacağına, daha iyi imkânlara sahip olacağına rivayet eder.

Rüyada eşinin başkasıyla görüştüğünü görmek iş hayatında yeni yollar keşfedileceğine, tüm saf duyguları ve iyi niyetiyle onu yanında barındıracağına, çalışmalarının bilim çevresi tarafından kabul göreceğine alamet eder.

Rüyada eşinin başkasına kaçtığını görülmesi huzursuzluk yaratan kişilerin hayattan uzaklaştırılacağına, aile bireyleri ile arasındaki sorunu çözeceğine, gayrimenkul sahibi olunacağına delalet eder.

Rüyada eşini başkasıyla yatarken görmek çok büyük zorluklar çekildikten sonra işlerin hayırlı bir şekilde ilerleyeceğine, hayallerin gerçekleşeceğine ve huzurlu ve mutlu bir aile hayatında kavuşulacağına, çok hayırlı ve güzel günler göreceğine, evinde sıkıntılı günler geçiren kişilerin ise mutluluğu yakalayacağına, çözülmeyen bir mal davası nedeniyle mahkemeye taşınacağına delalet ettiği söylenir.

Rüyada eşini başkasını öperken görmek gereksiz ve değersiz birinden yardım isteneceğine ancak bu kişinin herhangi bir yardımda bulunmayacağına, elini eteğini hayattan çekeceğine, çok sert eleştirilerle karşılaşılacağına, çok ünlü bir kişi olacağına, artık kangrene dönmüş ve bu nedenle her fırsatta karşısına çıkan ve kendisine engel olan problemlerinin giderileceğine, yaşanan eksikliklerin giderileceğine ve çok büyük ve güzel işlerde başarı kazanılacağına işaret etmektedir.

Rüyada eşin başkasına bakması rüyayı gören için dünya hayatından çok ahiret yaşamı için savaşacağına, insanların ortaklıklarını bitirme kararı alacağına, bol kazançlı bir işe girileceğine, daha sonra yolda karşısına çıkacak bazı engellerden ötürü tökezleyeceğine, çeşme ya da okul gibi bir hayrat yaptırarak pek çok hayır duası kazanacağına alamettir.

Rüyada eşinin başkasını öldürdüğünü görüldüyse kısmetinin tekrar açılacağına ve çok kısa zaman önce yaşadığı mutsuzluğun biteceğine, herhangi kötü bir kişi ile bir sorun yaşamayacağına, rüyayı gören kişi için her gelen günün daha aydınlık ve hayırlı olacağına işaret etmektedir.

Rüya alimlerinin yorumlarına göre rüyada eşinin başkasıyla konuşması zevkli ve eğlenceli bir hale geleceğine, gecesini gündüzüne katıp kendi işi için çalışacağına, umutlarının yarım kalmayacağına, maddi ve manevi olarak büyük bir çöküş yaşayacağına rivayet eder.

Rüyada eşinden başkasıyla öpüşmek tecrübe sahibi bir kişiden alınacak fikirler sayesinde yapılan hatalardan ders çıkarılacağına, insanlarla arasının iyi olacağına ve tatlı dili sayesinde muhabbetinin hiç eksilmeyeceğine, elindeki işi rayına oturtacağına, uzun bir ömrü süreceğinize ve dünyevi zevkleri yaşayıp bütün sıkıntı ve üzüntülerden kurtulacağına yorulmaktadır.

Rüya yorumcularına göre rüyada eşini başkası öpmesi sağlıkla ilgili bir konuda verilecek bir kararın ardından kısa sürecek bir operasyon geçirileceğine ve ferahlığa çıkılacağına, çok zor bir dönemi bitirip başarılı bir döneme yelken açacağına, kendisini olumlu yönde telkin edeceğine ve bu sayede kalıcı olacak rızka ve mutluluğa kavuşacağına, uzun zamandan beri üzerinde fikir birliği edilmiş bir konuda kötü bir haber geleceğine, girdiği işlerde hayal kırıklığı yaşamayacağına, sıkıntıdan tırnaklarını yiyeceğine alamet ettiğine inanılır.

Rüya tabir edenlere göre rüyada eşini başkasına vermek zor da olsa bazı kararlar vereceğine, gereksiz yere kavga dövüş çıkmasına sebep olabileceğine, mal varlığının bir kısmının kaybedileceğine, işlerin ters gideceğine, ancak karşısına çıkan bazı sevimsiz olaylar yüzünden etrafındaki insanlar ile tartışacağına ve sinirlerinin yıpranmış olmasından dolayı sevdiği kişileri biraz üzebileceğine, çevresinin güzel insanlarla dolacağına delalet etmektedir.

Rüya alimlerinin tabirlerine göre rüyada eşin başkasını sevmesi sevilen ve değer verilen kişilerden büyük bir ihanet görüleceğine, yayılacağına ve makamının da yükseleceğine, yakın bir zaman içinde karşısına çıkacak maddi bir problemden ötürü elinde bulunan malın bir kısmını satmak zorunda kalacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada eşini başkasıyla otururken görülmesi işlerin günden güne bozulacağına, mutlu ve huzurlu biri olacağına, kendisine yapılacak bir ihanetten ötürü büyük bir üzüntü içine düşeceğine, çok hayırlı işler için vermesi gereken kararı vermekte geç kalacağına rivayet eder.

Rüyada eşini başkasına sarıldığını görüldüyse tüm çabalara ve direnmelere rağmen bir türlü işlerin düzelmeyeceğine, en başta sorunsuz olarak görülen bir çalışmanın daha sonra bozulacağına, işte de mutlu olunacağına, çok hayırlı ve güzel günler göreceğine, borçlarının boyunu aşması nedeniyle alacaklarının kapısından ayrılmaz olacağına rivayet eder.

Rüyada eşini başkası olarak görüldüğünde yurt dışında eğitim hayatına devam etmek için yollar aranacağına, daha iyi yerlere geleceğine, bir sebeple kısa bir süreliğine işlerinden elini eteğini çekeceğine ve ister istemez aile içinde sorunlar yaşanacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada eşini başkasıyla evleniyor görüldüğünde sıkıntıdan sonra ferahlamaya ve kurtuluşa, yakın bir zaman içinde tanışılacak bir kişi ile dünyaevine girileceğine, ardından işlerin çok iyi gitmesi ve büyüme kararının alınması ile birlikte üretim çalışmalarına da girileceğine, o kimseler nedeni ile başının derde gireceğine rivayet etmektedir.

Rüyada eşimin başkasıyla nişanlandığını görmek yaptığı bazı hayatlardan ötürü kendisini çok zor zamanlar içinde bulacağına, kavgaların ve anlaşmazlıkların baş göstereceğine, kazaya ve belaya çok yaklaşacağına, karamsar ruh halinden kurtulacağına, çok güzel ve rahat bir hayata adım atılacağına, ancak çok büyük bir sabır göstererek ve azmederek bu durumda kendi başının çaresine bakacağına işaret ettiğine inanılır.

Rüya tabir edenlere göre rüyada eşinin başkasından hoşlanması kişinin heyecandan neredeyse kalbinin duracakmış gibi hissedeceğine ve çok mutlu olacağına, işinden ekmeğinden olacağına, yaşamın güzelliklerinden daha fazla istifade etmenin yollarını bulacağına işaret ettiğine inanılır.

Rüyada eşini başkasıyla aldattığını görüldüyse acıların ve gözyaşının dineceğine, kıtlığın kaybolup yerine bolluğun geleceğine, çok büyük ve hayırlı başarılar kazanacağına işaret ettiğine inanılır.

Rüyada eşinin başkasıyla ilgilendiğini görüldüğünde hayatın güzelliklerini görme ve yaşama fırsatı elde edeceğine, başı sıkışmış kişilere destek olacağına, sevdiği kişiler ile mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine, büyük zorluklar yaşayıp en rahat olunan dönemde bile borçlardan ve parasal sıkıntılardan kurtulamayacağına alamet eder.

Rüyada eşinin başkasıyla bakıştığını görülmesi iş hayatında ya da sosyal hayatında sıkıntı yaratacak durumlara düşeceğine, tartışmalı durumlara düşüleceğine, her şeyin ters gideceğine işaret eder.

Rüya tabir edenlere göre rüyada eşinin başkasıyla yatması iş hayatı ile ilgili doğru ve hayırlı kararların alınacağına, herkesin göremeyeceği şeyleri görüp algılayacağına ve bununla da kalmayarak mesleğinde profesyonelleşeceğine, gözünün yükseklerde değil sadece mutlulukta ve huzurda olacağına alamet ettiğine inanılır.

Rüyada eşinin başkasına baktığını görüldüyse yapılan dedikodulara malzeme olması sebebiyle insanlardan uzak duracağına, işlerinin iyi gideceğine, işle ilgili büyük bir gelişme yaşanacağına, rüya sahibinin hayırlı kısmet ve fırsat elde edeceğine inanılmaktadır.

Rüya tabircilerine göre rüyada eşinin başkasıyla evlendiğini duymak çok mutsuz olacağına, sevilen bir kişi sayesinde uzun zamandan beri hayal edilen şeylere kavuşulacağına, canının kıymetini bileceğine ve mümkün olduğunca hayattan zevk almaya çalışacağına, ilişkiye huzurun geleceğine, yaşanan sıkıntıların sona ereceğine, kazancının ve rahatlığının daim olacağına yorulur.

Rüyada eşine başkasının dokunduğunu görüldüğünde yaşanan bir olaydan fazlasıyla etkilenmek yüzünden sosyal ilişkilerini askıya alacağına, ağız tadının bozulmayacağına ve yaşamının da kolaylıklarla geçeceğine, yollarını ayrıma kararı alacaklarına ve aralarına nefret gireceğine, bunu şeref sayacağına delalet ettiğine inanılır.

Rüyada eşini başkasıyla paylaşmak rüya sahibi kişi için resmi işlemlerinde büyük kolaylıklar yaşayacağına, onun sayesinde kolaylık elde edeceğine, çok büyük ve geri dönülemez zararlar vereceğine ve rüyayı gören kişinin çok sıkıntılı ve zor durumlara düşmesine ve kendi kendini yiyip bitirmesine sebep olacağına, neşesinin ve keyfinin de yerine geleceğine rivayet eder.

Rüyada eşini başkasından kıskanmak rüya sahibi için çok büyük miktarda paralar kazanacağına, olağan üstü ya da garip sayılabilecek hiçbir olayın yaşanmayacağına, hayatın alınacak haberler üzerine düzene gireceğine, rahatsızlık veren kişilerin uzaklaştırılacağına, bazı girişimlerde bulunacağına, mali anlamdaki sorunlarını aşacağına işaret etmektedir.

Rüyanın Özeti

Rüyanın Geniş Tabiri

Rüyada eşini başkasıyla banyoda görmek çok mutlu bir hayat yaşayacağına ve çok büyük bir bolluk ve bereket içinde yaşayıp rahat ereceğine, çok saygın ve güzel bir mevkiye terfi edileceğine, ev halkından biri için bir kişi ile görüşüleceğine, huzurunu kaçıran her türlü davranış ve konuşma şekillerinden uzaklaşıp çok daha anlayışlı ve hoşgörülü biri olacağına, cesaret ve inançla hareket edeceğine, birçok konuda daha dikkatli olunacağına işaret eder.

Rüya alimlerinin tabirlerine göre güzel işlere imza atacağına, yeni ve güzel makama sahip olacağı bir işe başlayacağına, evliyse çocuk sahibi olacağına, çok huzurlu bir duruma geleceğine, çocuklarına daima sahip çıkacağına, korkularından, endişelerinden kurtulacağına rivayet etmektedir.

Rüyada eşini başkasıyla banyoda görmek aydınlık günlerin yakın olacağına, zorluklarla geçen bir dönemin biteceğine, hastalığın biteceğine, sorunların ve sıkıntıların sona ereceğine, sevilen kişilerin yaptıkları her işe destek verileceğine, yaşamın tadını çıkaracağı şartlar elde edeceğine yorumlanır.

Rüya manasına göre aile fertlerinin yüzlerinin gülmesini sağlayacağına, ömrünün sonuna kadar okumaya ve öğrenmeye olan hevesini kaybetmeyeceğine, kendisini olumsuz etkileyen düşüncelerden arınarak, hayatına anlam katacak şekilde yaşamaya başlayacağına, maddi zararının gittikçe azalarak biteceğine, kişinin beklediğine, sabrettiğine ve dua ettiğini değeceğine, uzun bir zamandan beri hayalini kurduğu bir şeye alacağı büyük bir destek sayesinde çok kısa bir zaman içinde ulaşacağına rivayet eder.

Rüyada eşini başkasıyla banyoda görmekhuzur bulacağına, yapılan çalışmaların çok daha fazla kar sağlayacağına, büyük bir başarı ve daha büyük bir saygınlık kazandıracak bir işe imza atılacağına, saygınlık elde edeceğine, bir üniversitede hoca olunacağına, bereket ve zenginliğe kavuşacağına rivayet etmektedir.

Rüya tabirlerine göre hayatın hemen olmasa bile gelecekte kendisine mutlak suretle, başarı, kazanç ve kar getireceğine, aile bireyleri ile birlikte güzel ve mutlu günler geçirileceğine, kırgınlık yaşanan bir kişi ile aradaki buzların eritileceğine, atılacak adımlar sayesinde iş sahibi olunacağına, engel olan insanlara rağmen mutlu bir hayat sürüleceğine, elinin darlık görmeyeceğine, sorunlarının ve korkularının bitmesini sağlayacağına, iş hayatında hiç beklenmeyen bir atılım yapacağına delalet ettiğine inanılır.

Genel anlamıyla Rüyada banyoda görmek duygusal olarak kendisini kötü hisseden bir arkadaşının yarasını saracağına, eline geçecek olanaklar sayesinde en tepelere tırmanacağına, elinin her geçen gün bollaşacağına, yardım isteyen kişilere yardım edileceğine, birçok iş fırsatı yakalanacağına, büyük yatırımlar gerçekleştirileceğine delalet eder. Devamını Oku &#;

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır